DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

2018-12-03


DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.277/02.06.2020

 

 

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

      

                   

 

 

1. Date privind dosarul: Num?r dosar 432/98/2019, Tribunal Ialomita, Sectia Civila, Judec?tor sindic Iancu Mioara.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: DAVIL TRANS S.R.L., Cod de identificare fiscal? 9417509, cu sediul in ora? ??nd?rei, str.Bucuresti, bl.160, sc.31, ap.10, jud.Ialomi?a, num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/104/1997.

3.2. Administrator special: David Petcu.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DAVIL TRANS S.R.L., conform incheierii din data de 13.12.2019 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.432/98/2019, în temeiul art. 48 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI DAVIL TRANS S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data : 11/06/2020

Ora 14:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

1.Prezentarea rapoartelor de evaluare, a modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

  

 

anun? privind DEPUNEREA rapoArtELOR de evaluare

 

Nr.: 276

Data emiterii : 02.06.2020

 

1. Date privind dosarul : Num?r dosar 432/98/2019, Tribunalul Ialomita, Judecator sindic Iancu Mioara.

2.1. Debitor: DAVIL TRANS S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO9417509, cu sediul in ora? ??nd?rei, str.Bucuresti, bl.160, sc.31, ap.10, jud.Ialomi?a, num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/104/1997.

2.2. Administrator special: David Petcu.

3. Lichidator judiciar: EUROIAL INSOL S.P.R.L., Cod de identificare fiscal? 18286518, Sediul social : Slobozia, bd.M.Basarab, bl.B3, parter, jud.Ialomita, num?r de înscriere în tabloul practicienilor în insolven?? RFO II 0480, Tel/Fax.0040243273761, E-mail office@euroialinsol.ro , www.euroialinsol.ro, reprezentata prin asociat coordonator av.Marian Stroe.

4.Subscrisa : EUROIAL INSOL SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DAVIL TRANS S.R.L.-in faliment, conform încheierii din data de 13.12.2019, pronun?at? de Tribunalul Ialomita, în dosarul 432/98/2019, în temeiul art. 155 din Legea privind procedura insolven?ei

ANUN?? :

1 S-a depus raportul de evaluare, intocmit de dl.Cuturela Nicolae, in calitate de evaluator ANEVAR, la Tribunalul Ialomita, potrivit art.155 din Legea privind procedura insolventei;

1 S-a depus raportul de evaluare, intocmit de dl.Tudor Constantin, in calitate de expert tehnic judiciar, la Tribunalul Ialomita, potrivit art.155 din Legea privind procedura insolventei.

Se convoac? Adunarea creditorilor la data de 11/06/2020, ora 14:30, la sediul lichidatorului judiciar, având ca ordine de zi prezentarea rapoartelor de evaluare, a modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.

Bunurile evaluate sunt urmatoarele:

1)teren intravilan, in suprafata de 759 mp, impreuna cu constructia edificata, imobil situat in Tandarei, Ialomita;

2)autoturism Audi A6, an fabricatie 2000, capacitate 2500 cmc.

 

INFORMA?II SUPLIMENTARE

ØRapoartele de evaluare pot fi consultate de orice persoan? interesat? la sediul tribunalului si/sau la sediul lichidatorului judiciar ori pe pagina acestuia de internet, pe cheltuiala solicitantului.

ØPentru informa?ii suplimentare v? pute?i adresa lichidatorului judiciar.

 

 

 

Lichidator judiciar

EUROIAL INSOL SPRL

Prin asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.283/05.06.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                          Debitoare : DAVIL TRANS S.R.L.                                      

SECTIA CIVILA                                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.432/98/2019

Termen: 12.06.2020

 

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, au fost analizate documentele societatii, in vederea promovarii actiunii in raspunderea administratorului, in baza prevederilor art.169 din Legea nr.85/2014, actiune depusa la tribunal, cu termen de judecata in data de 21.08.2020.

 

De asemenea, a fost analizata situatia activelor din patrimoniul debitoarei in vederea promovarii actiunii in anularea actelor de instrainare, actiune depusa la tribunal, cu termen de judecata in 12.06.2020.

 

Avand in vedere faptul ca in patrimoniul societatii debitoare exista un autoturism marca Audi, cu vechime 20 de ani, am dispus evaluarea acestuia, raportul de evaluare fiind deja depus la dosar. De asemenea, a fost identificat si un imobil teren cu constructie nefinalizata, situat in or.Tandarei, ce era supus executarii silite la BEJ Nitu Ion. Executarea a fost suspendata, iar in urma solicitarii noastre, toata documentatia de executare, inclusiv raportul de evaluare, ne-a fost pusa la dispozitie de catre executor.

 

Pentru valorificarea acestor bunuri, am intocmit regulamentul de vanzare si am convocat Adunarea creditorilor in vederea aprobarii acestuia si a metodei de vanzare, sedinta ce va avea loc la data de 11.06.2020.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Avand in vedere cele prezentate, vom urmari solutionarea celor doua dosare amintite mai sus, precum si valorificarea celor doua bunuri aratate.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

-

-

-

-

 

Onorariul practicianului este de 900 lei/luna, pe toata durata procedurii, fiind stabilit prin Adunarea Creditorilor din data de 27.02.2020.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 10.06.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]