DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

2018-12-03


DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.189/06.06.2022

 

 

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

      

                   

 

 

1. Date privind dosarul: Num?r dosar 432/98/2019, Tribunal Ialomita, Sectia Civila, Judec?tor sindic Iancu Mioara.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: DAVIL TRANS S.R.L., Cod de identificare fiscal? 9417509, cu sediul in ora? ??nd?rei, str.Bucuresti, bl.160, sc.31, ap.10, jud.Ialomi?a, num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/104/1997.

3.2. Administrator special: David Petcu.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DAVIL TRANS S.R.L., conform incheierii din data de 13.12.2019 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.432/98/2019, în temeiul art. 48 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI DAVIL TRANS S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data : 17/06/2022

Ora 13

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

1.Prezentarea rapoartelor de evaluare si aprobarea modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.190/06.06.2022

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                          Debitoare : DAVIL TRANS S.R.L.                                      

SECTIA CIVILA                                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.432/98/2019

Termen: 10.06.2022

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am urmarit finalizarea operatiunii de intabulare in cartea funciara a constructiei ce a facut obiectul vanzarii, conform procesului-verbal de licitatie din data de 09.02.2021. Pana la aceasta data, desi intreaga documentatie a fost predata specialistului topo-cadastral autorizat in vederea finalizarii acestei operatiuni, nu avem inca documentul final emis de OCPI.

 

In ceea ce priveste actiunea in raspunderea administratorului, ce face obiectul dosarului asociat (a2), promovata in baza prevederilor art.169 din Legea nr.85/2014, apelul declarat impotriva sentintei Tribunalului Ialomita a fost solutionat de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V a Civila, potrivit deciziei civile nr. 847/24.05.2022, prin care s-a constatat perimarea apelului declarat de paratul David Petcu. In aceste conditii, sentinta Tribunalului Ialomita a ramas definitiva.

 

Dupa definitivarea sentintei civile nr.1002/13.11.2020 pronuntata de Tribunalul Ialomita, in dosarul asociat (a3), am solicitat societatii DPC Trans SRL sa restituie semiremorca Frauehauf si autotractorul Renault Premium sau contravaloarea acestora. Solicitarea a fost primita personal de administratorul societatii DPC Trans SRL (copie atasata).

 

Referitor la celelalte mijloace de transport existente in patrimoniul debitoarei, am intocmit regulamentul de vanzare, iar valorile utilizate in procedura de vanzare vor fi cele stabilite prin raportul de evaluare intocmit de expertul tehnic auto Duta Florin, in dosarul asociat (a3).

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Avand in vedere cele prezentate, dupa intabularea constructiei ce a fost vanduta, vom finaliza operatiunea de incheiere a contractului de vanzare in forma autentica.

 

De asemenea, vom initia procedurile de executare silita impotriva debitorului David Petcu, in baza sentintei civile nr.866/09.07.2021 pronuntata de Tribunalul Ialomita, obligat la plata de despagubiri in valoare de 400.928,67 lei.

 

In acelasi timp, vom incepe procedura de valorificare a mijloacelor de transport auto, dupa ce regulamentul de vanzare va fi supus aprobarii Adunarii Creditorilor.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

OP nr.1/01.03.2022

1200

Servicii contabile octombrie 2021-martie 2022

plata

 

Soldul contului colector la data de 01.03.2022 era de 5.269,42 lei.

 

Onorariul practicianului este de 900 lei/luna, pe toata durata procedurii, fiind stabilit de Adunarea Creditorilor din data de 27.02.2020.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 06.06.2022.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

  

 

REGULAMENT DE LICITATIE SI VANZARE PENTRU ACTIVELE APARTINAND DEBITOAREI  DAVIL TRANS S.R.L. 

 

 

DAVIL TRANS S.R.L.-in faliment, cu sediul social in Tandarei, jud.Ialomita, se afla in procedura de faliment prevazuta de Legea nr.85/2014, cauza ce face obiectul dosarului nr.432/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomita, lichidator judiciar fiind Euroial Insol S.P.R.L.  

 

Activele oferite spre vanzare

 

Bunurile oferite spre vanzare fac parte din categoria mijloace de transport, bunurile fiind identificate in rapoartele de evaluare (in sinteza), anexate la prezentul regulament.

 

 

 

 

 

 

NR.

DENUMIREA BUNURILOR

U/M

CANT.

EVALUARE

PRET DE REFERINTA

CRT.

     

 

 

1.

Semiremorca Frauhauf SFRWADSF328378501

IL 06 DPC

1

48.900

48.900

2.

Autotractor Renault Premium 420 DCI

VF622GVA000139283

IL 90 DAV

1

24.700

24.700

3.

Autotractor DAF FX95.430

XLRTE47XSOE698299

IL 04 DAV

1

35.400

35.400

4.

Semiremorca Schmitz-Gotha

WSK00000001223614

IL 21 DAV

1

56.900

56.900

5.

Semiremorca Samro

VK1ST39MHPA403289

IL 19 DAV

1

11.200

11.200

6.

Autotractor Iveco Eurostar

WJMM1VSK004244533

IL 20 DAV

1

28.900

28.900

7.

Semiremorca Schmitz SKI

WSK00000001209997

IL 12 DAV

1

43.300

43.300

8.

Autoturism Hyundai

KMHDC51TP8U082981

IL 02 DPC

1

14.900

14.900

 

T O T A L  G E N E R A L

 

 

264.200

264.200

                 

 

Bunurile au fost dobandite de societate, prin cumparare, potrivit documentelor contabile existente.

 

Bunurile  se vor vinde individual, potrivit principiului “unde sunt, in starea care sunt”.

Activele vor fi vandute libere de sarcini, in conditiile art.91 din Legea nr.85/2014.

Licitatia va fi condusa de lichidatorul judiciar.

 

Participarea la licitatie va fi permisa numai acelor ofertanti care au depus garantia de 10% din pretul de pornire pentru fiecare bun in parte, si au achitat taxa de participare la licitatie in valoare de 500 lei. In taxa de participare este inclus costul regulamentului de vanzare.

 

Nu pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice care figureaza in evidentele DAVIL TRANS S.R.L. ca debitori.

 

Participantii la licitatie trebuie sa prezinte actul de identitate sau imputernicire autentificata, in cazul persoanelor fizice, ori delegatie de reprezentare, in cazul persoanelor juridice.

 

Participantii la licitatie vor fi considerati ca au luat cunostinta de prezentul regulament si ca sunt de acord cu continutul sau .

 

Desfasurarea licitatiei

 

La data stabilita pentru desfasurarea licitatiei, ofertantii se vor prezenta la sediul lichidatorului din mun.Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, Ialomita.

 

Pretul de pornire a licitatiei este cel mentionat in lista bunurilor si in publicatiile de vanzare.

 

La valoarea de adjudecare se va aplica regimul T.V.A. in conditiile Codului fiscal.

 

In cazul in care nu se ofera cel putin pretul minim, activele nu se vor vinde. Dupa 3 sedinte de licitatie, in care pretul de strigare este cel din raportul de evaluare, daca activele nu vor fi adjudecate, pretul de pornire va fi redus cu 25%. Vor fi organizate alte 3 sedinte de licitatie, la noile preturi. Daca activele nu vor fi adjudecate nici in aceasta ipoteza, pretul de pornire va fi redus cu inca 25 % din ultima valoare. Vor fi organizate alte 3 sedinte de licitatie la acest pret. In situatia in care activele nu vor fi vandute nici la acest din urma pret, procedura de vanzare va fi suspendata, urmand a fi reluata dupa consultarea Adunarii creditorilor.

        

Frecventa de organizare a sedintelor de licitatie este din doua in doua saptamani.

 

In toate cazurile, adjudecarea se va face chiar daca a existat o singura oferta care  sa  contina  cel putin pretul minim de pornire stabilit pentru sedinta respectiva.

 

Licitatia va fi de tip deschis cu strigare, pornind de la sumele mentionate mai sus, corespunzatoare fiecarei etape in parte.

 

Pasul de licitatie este de 10% din pretul de pornire, pentru fiecare etapa in parte.

 

In cursul sedintei de licitatie, lichidatorul va creste succesiv pretul minim cu pasul de licitatie, pe masura acceptarii acestuia de catre ofertanti. Licitantii care ofera pretul anuntat de lichidator trebuie sa anunte aceasta prin strigare. In momentul in care numai un licitant ofera pretul strigat, lichidatorul va mai face doua strigari pentru acest pret. Daca la a treia strigare nici un alt licitant nu va oferi un pret superior cu cel putin un pas celui licitat, activele se vor adjudeca licitantului care a oferit pretul cel mai mare.

 

In timpul licitatiei, la cerere, lichidatorul poate acorda pauze pentru consultari.

 

Dupa anuntarea adjudecatarului, sedinta de licitatie se inchide si se procedeaza de indata la intocmirea procesului-verbal de licitatie. Procesul-verbal de licitatie se semneaza de lichidator, de adjudecatar si de ceilalti licitanti.

 

Garantia depusa pentru participarea la licitatie va fi considerata pentru adjudecatar ca avans din valoarea la care a fost adjudecat activul.

 

Celorlalti  ofertanti  li se vor intocmi in termen de maxim 48 de ore de la data licitatiei, ordine de plata pentru restituirea sumelor depuse ca garantie.

 

 

Procedura ulterioara desfasurarii licitatiei

 

Adjudecatarul bunului are obligatia de a incheia procesul-verbal de licitatie imediat dupa incheierea sedintei de licitatie.

 

Plata diferentei intre pretul de adjudecare si cuantumul cautiunii (garantiei), inclusiv TVA-ul aferent pretului, daca este cazul, se va efectua in cel mult 30 de zile lucratoare de la data semnarii procesului-verbal de licitatie. La cererea adjudecatarului, termenul  pentru plata pretului poate fi prelungit in mod exceptional, cu pana la 90 de zile de la data adjudecarii.

 

In cazul in care adjudecatarul nu semneaza procesul-verbal de licitatie, garantia adjudecatarului se va retine cu titlu de daune-interese, licitatia urmand a fi reluata.

 

Predarea bunului nu va avea loc decat dupa achitarea integrala a pretului de adjudecare, data la care se va intocmi si procesul-verbal de adjudecare, act ce va reprezenta titlul de proprietate pentru adjudecatar, potrivit legii. In cazul in care legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica, contractele de vanzare-cumparare vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitatie. Taxele notariale vor fi suportate de cumparator. Neprezentarea adjudecatarului la notarul public in vederea incheierii actului in forma autentica, in termen de 30 de zile de la data instiintarii emise si comunicate de lichidator, duce la pierderea dreptului castigat in urma licitatiei, procedura de licitatie urmand a fi reluata.

In situatia in care pretul nu se achita pana la termenul scadent, vanzarea este desfiintata de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata, sumele achitate pana la acea data fiind retinute drept despagubiri.

 

DAVIL TRANS SRL are contul colector deschis la LIBRA BANK Slobozia.

 

 Comunicarea intre vanzator si ofertanti se va face astfel :

-pentru vanzator, la faxul 0243/273761 si e-mail office@euroialinsol.ro;

-pentru ofertant, la datele de contact stabilite de acesta si mentionate in procesul-verbal de licitatie.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Prin practician in insolventa

Av.Marian Stroe


 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]