TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN INSOLVENTA

2020-04-28


TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN INSOLVENTA

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.599/29.09.2021

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                       Debitoare : TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL

JUDECATOR SINDIC                                             <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                              

Dosar nr.26/98/2020

Termen: 08.10.2021

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

  1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

La data de 16.08.2021, a avut loc sedinta Adunarii Creditorilor, in care s-au prezentat rapoartele de evaluare, modalitatea de valorificare si regulamentul de vanzare al bunurilor din patrimoniul debitoarei, unde creditoarea A.J.F.P. Ialomita (94,74%) a luat act de rapoartele de evaluare si a aprobat modalitatea si regulamentul de vanzare.  

 

În perioada de referinta, au fost efectuate procedurile de publicitate si urmeaza sa organizam sedintele de licitatie pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 15.10.2021.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

  1.  ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei prin licita?ie public?.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

-

-

-

-

-

 

Soldul contului colector la data de 31.08.2021 este de 0 lei.

Onorariul practicianului este de 1.000 lei/luna, fiind stabilit de judecatorul-sindic, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 30.09.2021.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anun? privind DEPUNEREA rapoArtElOR de evaluare

 

Nr.: 482

Data emiterii : 02.08.2021

 

1. Date privind dosarul : Num?r dosar 26/98/2020, Tribunalul Ialomita, Presedinte Serban Nicolae.

2.1. Debitor: TURISMO TRANS INTERNATIONAL S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO26757101, cu sediul in sat Bordu?ani, com.Bordu?ani, str.Viilor, nr.18, jud.Ialomi?a, Num?r de ordine în registrul comer?ului J21/109/2010.

2.2. Administrator special: Tudor Marian Valentin.

3. Lichidator judiciar: EUROIAL INSOL S.P.R.L., Cod de identificare fiscal? RO18286518, Sediul social : Slobozia, bd.M.Basarab, bl.B3, parter, jud.Ialomita, num?r de înscriere în tabloul practicienilor în insolven?? RFO II 0480, Tel/Fax.0040243273761, E-mail office@euroialinsol.ro , www.euroialinsol.ro, reprezentata prin asociat coordonator av.Marian Stroe.

4.Subscrisa : EUROIAL INSOL SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISMO TRANS INTERNATIONAL S.R.L.-in faliment, conform încheierii din data de 09.10.2020, pronun?at? de Tribunalul Ialomita, în dosarul 26/98/2020, în temeiul art. 155 din Legea privind procedura insolven?ei

ANUN?? :

1 S-au depus rapoartele de evaluare, intocmite de dl.Cuturela Nicolae, in calitate de evaluator ANEVAR, si dl.Mosescu Valeriu, in calitate de expert evaluator EI, EPI si EBM, la Tribunalul Ialomita, potrivit art.155 din Legea privind procedura insolventei . Se convoac? adunarea creditorilor la data de 16/08/2021, ora 11:30, la sediul lichidatorului judiciar, având ca ordine de zi prezentarea rapoartelor de evaluare, a modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei. Bunurile ce fac obiectul evaluarii sunt: cladiri, mijloace de transport, piese de schimb, mobilier si birotica.

 

INFORMA?II SUPLIMENTARE

ØRapoartele de evaluare pot fi consultate de orice persoan? interesat? la sediul tribunalului si/sau la sediul lichidatorului judiciar ori pe pagina acestuia de internet, pe cheltuiala solicitantului.

ØPentru informa?ii suplimentare v? pute?i adresa lichidatorului judiciar.

 

 

 

Lichidator judiciar

EUROIAL INSOL SPRL

Prin asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 


 

 

 

Regulament de licitatie si vanzare pentru activele apartinand debitoarei  TURISMO TRANS INTERNATIONAL S.R.L.  

 

 

TURISMO TRANS INTERNATIONAL S.R.L.-in faliment, cu sediul social in sat Bordu?ani, jud.Ialomi?a, se afla in procedura de faliment prevazuta de Legea nr.85/2014, cauza ce face obiectul dosarului nr.26/98/2020 aflat pe rolul Tribunalului Ialomita, lichidator judiciar fiind Euroial Insol S.P.R.L.  

 

 

Activele oferite spre vanzare

 

Bunurile oferite spre vanzare sunt cele identificate in rapoartele de evaluare, care sunt redate, in sinteza, in anexa la prezentul regulament. Bunurile sunt situate in com.Bordusani, fiind dobandite de societate, prin cumparare, potrivit documentelor contabile existente.

 

Bunurile se vor vinde individual, potrivit principiului “unde sunt, in starea care sunt”.

 

Activele vor fi vandute libere de sarcini, in conditiile art.91 din Legea nr.85/2014.

 

Licitatia va fi condusa de lichidatorul judiciar.

 

Participarea la licitatie va fi permisa numai acelor ofertanti care au depus garantia de 10% din pretul de pornire pentru fiecare bun in parte, si au achitat taxa de participare la licitatie in valoare de 100 lei pentru bunuri mobile, respectiv 1.000 lei pentru imobile. In taxa de participare este inclus costul regulamentului de vanzare.

 

Nu pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice care figureaza in evidentele TURISMO TRANS INTERNATIONAL S.R.L. ca debitori.

 

Participantii la licitatie trebuie sa prezinte actul de identitate sau imputernicire autentificata, in cazul persoanelor fizice, ori delegatie de reprezentare, in cazul persoanelor juridice.

Participantii la licitatie vor fi considerati ca au luat cunostinta de prezentul regulament si ca sunt de acord cu continutul sau .

 

Desfasurarea licitatiei

 

La data stabilita pentru desfasurarea licitatiei, ofertantii se vor prezenta la sediul lichidatorului din mun.Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, Ialomita.

Pretul de pornire a licitatiei este cel mentionat in lista bunurilor si in publicatiile de vanzare.

 

La valoarea de adjudecare se va aplica regimul T.V.A. in conditiile Codului fiscal.

 

In cazul in care nu se ofera cel putin pretul minim, activele nu se vor vinde. Dupa cinci sedinte de licitatie, in care pretul de strigare este cel din raportul de evaluare, daca activele nu vor fi adjudecate, pretul de pornire va fi redus cu 25%. Vor fi organizate alte cinci sedinte de licitatie, la noile preturi. Daca activele nu vor fi adjudecate nici in aceasta ipoteza, pretul de pornire va fi redus cu inca 25 % din ultima valoare. Vor fi organizate alte cinci sedinte de licitatie la acest pret. In situatia in care activele nu vor fi vandute nici la acest din urma pret, procedura de vanzare va fi suspendata, urmand a fi reluata dupa consultarea Adunarii/Comitetului creditorilor.

        

Frecventa de organizare a sedintelor de licitatie este din doua in doua saptamani.

 

In toate cazurile, adjudecarea se va face chiar daca a existat o singura oferta care sa contina cel putin pretul minim de pornire stabilit pentru sedinta respectiva.

 

Licitatia va fi de tip deschis cu strigare, pornind de la sumele mentionate mai sus, corespunzatoare fiecarei etape in parte.

 

Pasul de licitatie este de 10% din pretul de pornire, pentru fiecare etapa in parte.

 

In cursul sedintei de licitatie, lichidatorul va creste succesiv pretul minim cu pasul de licitatie, pe masura acceptarii acestuia de catre ofertanti. Licitantii care ofera pretul anuntat de lichidator trebuie sa anunte aceasta prin strigare. In momentul in care numai un licitant ofera pretul strigat, lichidatorul va mai face doua strigari pentru acest pret. Daca la a treia strigare nici un alt licitant nu va oferi un pret superior cu cel putin un pas celui licitat, activele se vor adjudeca licitantului care a oferit pretul cel mai mare.

In timpul licitatiei, la cerere, lichidatorul poate acorda pauze pentru consultari.

 

Dupa anuntarea adjudecatarului, sedinta de licitatie se inchide si se procedeaza de indata la intocmirea procesului-verbal de licitatie. Procesul-verbal de licitatie se semneaza de lichidator, de adjudecatar si de ceilalti licitanti.

 

Garantia depusa pentru participarea la licitatie va fi considerata pentru adjudecatar ca avans din valoarea la care a fost adjudecat activul.

 

Celorlalti ofertanti li se vor intocmi in termen de maxim 48 de ore de la data licitatiei, ordine de plata pentru restituirea sumelor depuse ca garantie.

 

Procedura ulterioara desfasurarii licitatiei

 

Adjudecatarul bunului are obligatia de a incheia procesul-verbal de licitatie imediat dupa incheierea sedintei de licitatie.

 

Plata diferentei intre pretul de adjudecare si cuantumul cautiunii (garantiei), inclusiv TVA-ul aferent pretului, daca este cazul, se va efectua in cel mult 30 de zile lucratoare de la data semnarii procesului-verbal de licitatie. La cererea adjudecatarului, termenul pentru plata pretului poate fi prelungit in mod exceptional, cu pana la 90 de zile de la data adjudecarii.

 

In cazul in care adjudecatarul nu semneaza procesul-verbal de licitatie, garantia adjudecatarului se va retine cu titlu de daune-interese, licitatia urmand a fi reluata.

 

Predarea bunului nu va avea loc decat dupa achitarea integrala a pretului de adjudecare, data la care se va intocmi si procesul-verbal de adjudecare, act ce va reprezenta titlul de proprietate pentru adjudecatar, potrivit legii. In cazul in care legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica, contractele de vanzare-cumparare vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitatie. Taxele notariale vor fi suportate de cumparator. Neprezentarea adjudecatarului la notarul public in vederea incheierii actului in forma autentica, in termen de 30 de zile de la data instiintarii emise si comunicate de lichidator, duce la pierderea dreptului castigat in urma licitatiei, procedura de licitatie urmand a fi reluata.

 

In situatia in care pretul nu se achita pana la termenul scadent, vanzarea este desfiintata de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata, sumele achitate pana la acea data fiind retinute drept despagubiri.

 

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL are contul colector deschis la LIBRA INTERNET BANK, RO11BREL0002003025560100.

 

Comunicarea intre vanzator si ofertanti se va face astfel :

-pentru vanzator, la faxul 0243/273761 si e-mail

        office@euroialinsol.ro;

-pentru ofertant, la faxul desemnat de acesta si mentionat in procesul-verbal de licitatie.

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Prin practician in insolventa

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

NR.481/02.08.2021

 

 

  CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

      

                   

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.26/98/2020, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Comerciala, Judecator sindic Serban Nicolae.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: TURISMO TRANS INTERNATIONAL S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO26757101, cu sediul in sat Bordu?ani, com.Bordu?ani, str.Viilor, nr.18, jud.Ialomi?a, Num?r de ordine în registrul comer?ului J21/109/2010.

3.2. Administrator special: Tudor Marian Valentin.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISMO TRANS INTERNATIONAL S.R.L., conform incheierii din data de 09.10.2020 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.26/98/2020, în temeiul art. 48 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI TURISMO TRANS INTERNATIONAL S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data : 16/08/2021

Ora 11:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

1.Prezentarea si aprobarea rapoartelor de evaluare, a modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.

 

Rapoartele de evaluare sunt depuse la dosarul cauzei la Tribunalul Ialomita, o copie putand fi consultata si la sediul lichidatorului.

Pentru informa?ii suplimentare, va puteti adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea votului/ punctului de vedere cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi va avea semnificatia aprobarii tacite a propunerii formulate de lichidatorul judiciar.

 

 

 

Lichidator  judiciar

Euroial Insol SPRL
 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]