AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.362/03.06.2024

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                   DEBITOARE: AGROFAM TRADING S.R.L.                                        

JUDECATOR SINDIC                                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.2457/98/2016

Termen: 07.06.2024

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referinta am analizat cererile depuse de creditorul Poienaru ?tefan, despre care am amintit în raportul anterior, asupra c?rora am dispus m?surile de mai jos.

 

1.Cererea creditorului Poienaru ?tefan prin care solicit? îndreptarea erorii materiale cu privire la rangul crean?ei sale, considerând c? din eroare a fost înscris? în categoria creditorilor chirografari asocia?i, în loc de categoria garanta?i.

 

Prin declara?ia sa de crean??, creditorul Poienaru ?tefan a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu suma de 228.109,30 lei reprezentând contravaloarea crean?elor vândute societ??ii Agrofam Trading SRL ?i neachitate. De asemenea, a solicitat înscrierea în tabel ?i a sumei de 6.106.456,56 lei reprezentând contravaloarea creditului angajat de Agrofam Trading SRL de la Agricover Credit IFN SA, credit cesionat de c?tre Agricom Borcea SA.

 

Potrivit contractului de credit revolving nr.6557/16.12.2013, societatea Agricover Credit IFN SA  acordat societ??ii Agrofam Trading SRL o linie de credit în valoare de 4.040.070 lei, cu o doband? ce 4,75 % pe an. Acest contract de credit a fost garantat prin contractul de ipotec? imobiliar? nr. 3958/16.12. 2013, de so?ii Poienaru ?tefan ?i Adela, cu suprafa?a de teren arabil de 307,40. ha.

 

Prin contractul de credit nr.1146/18.05. 2016 Agricover Credit IFN SA a cesionat crean?a, în valoare de 6.171.974 lei, detinut? în baza contractului de credit revolving nr.6557/16.12.2013, împreun? cu toate garan?iile societ??ii Agricom Borcea SA.

 

La data de 03.08.2016, a fost încheiat contractul de vânzare-cump?rare nr.1974/03.08.2016, între Poienaru ?tefan ?i Adela, în calitate de vânz?tori, ?i Agricom Borcea SA, având ca obiect suprafa?a de teren de 307,40 ha, ce a f?cut obiectul contractului de ipotec? imobiliar? nr.3958/16.12.2013. De asemenea, a fost încheiat? conven?ia de subroga?ie nr.1144/18.05.2016, prin care noii creditori ipotecari ai societ??ii Agrofam Training SRL au devenit, prin subroga?ie, so?ii Poienaru ?tefan ?i Adela.

 

La data efectu?rii verific?rii declara?iei de crean?? depus? de dl.Poienaru ?tefan am omis s? verific?m contractul de vânzare-cump?rare încheiat cu Agricom Borcea SA ?i conven?ia de subrogare, ambele încheiate în data de 03.08.2016, astfel c? în loc s? înscriem creditorul cu suma de 6.106.456,56 lei în categoria creditorilor garanta?i, din eroare am înscris crean?a în categoria creditorilor chirografari.

 

În consecin??, având în vedere solicitarea creditorului Poienaru ?tefan am efectuat îndreptarea erorii în tabelul creditorilor, înscriind crean?a în valoare de 6.106.456,56 lei, în categoria crean?elor garantate.

 

2.Cererea creditorului Poienaru ?tefan, care solicit? înscrierea în tabelul creditorilor cu crean?a suplimentar?, n?scut? în timpul procedurii ca urmare a punerii în executare silit? de c?tre creditorul Toros Agroport România SA, pentru o crean?? garantat? în favoarea debitoarei Agrofam Trading SRL.

 

Pe rolul SCPEJ Mazilu si Asociatii a existat dosarul de executare silita nr.775/2017 privind creditorul Toros Agroport România SA (fost? Agrium Agroport România SA) ?i debitorul Poienaru ?tefan, titlul executoriu fiind reprezentat de biletul la ordin seria RZBR3AM nt.093720 emis de Agrofam Trading SRL la data de 17.02.2015 ?i avalizat de domnul Poienaru ?tefan. Valoarea crean?ei este de 367.333 lei, la care se adaug? cheltuieli de executare de 9.892,44 lei.

 

Aceast? crean?? este cert? lichid? ?i exigibil?, debitorul Poienaru ?tefan, în calitate de avalist (garan personal), fiind obligat la plata acesteia, fiind înfiin?at? poprire pe veniturile sale. Fiind vorba despre o obliga?ie principal? a societ??ii debitoare Agrofam Trading SRL, în calitatea sa de garant, dl.Poienaru ?tefan este îndrept??it la ac?iune în regres împotriva societ??ii debitoare. Cum îns? debitoarea este în faliment, o astfel de ac?iune nu poate fi pornit?, îns? poate urma procedura prev?zut? de art. 75 din Legea nr.85/2016.

 

În contextul în care crean?a sa împotriva societ??ii Agrofam Trading SRL s-a n?scut în timpul procedurii insolven?ei, având în vedere data începerii procedurii execut?rii silite, nu poate fi formulat? cerere de înscriere în tabelul creditorilor, ci, în baza art.75 alin.(3) din lege, cerere de plat? a crean?ei. În acest context, având în vedere cererea dlui.Poienaru Stefan, ea va fi calificat? ca cerere de plat?, urmând a fi decontat? în perioada urm?toare.

 

3.Cererea depus? de creditoarea Agrofam Com SRL, care solicit? radierea din tabelul creditorilor debitoarei Agrofam Trading SRL a creditorilor ce au fost îndestula?i de c?tre Agrofam Holding SRL prin planul de pl??i aprobat în cadrul procedurii de reorganizare ?i/sau de c?tre cesionarul Alisa Land Property SRL.

 

Prin contractul de credit nr.00245/29.07.2008, Banca Transilvania SA a acordat societ??ii Agrofam Trading SRL un credit ini?ial în valoare de 1.000.000 lei, redus prin actele adi?ionale ulterioare la suma de 970.000 lei.

Societatea Agrofam Holding SRL a avut calitatea de garant ipotecar. Banca Transilvania SA a urm?rit recuperarea crean?ei sale ?i de la societatea Agrofam Holding SRL, care s-a aflat în reorganizare judiciar?.

 

În urma reu?itei planului de reorganizare, crean?a B?ncii Transilvania SA a fost recuperat? de la debitoarea Agrofam Holding SRL. Intervenind aceast? încasare a crean?ei, am solicitat B?ncii Transilvania SA sa ne comunice dac? î?i mai men?ine declara?ia de crean??. R?spunsul acesteia a fost c? solicit? o crean?? de 3.629,25 lei.

 

Ca urmare, am redus crean?a înregistrat? ini?ial în tabel la aceast? noua valoare de 3.629,25 lei.

 

Creditoarea BRD GSG SA a încheiat cu debitoarea Agrofam Prod SRL contractul de credit nr. 42/11.05.2011, în valoare de 5.000.000 lei, diminuat? prin acte adi?ionale ulterioare la suma de 2.000.000 lei, contract ce a fost garantat atât de Agrofam Trading SRL, cât ?i de Agrofam Holding SRL. Creditoarea ?i-a înscris crean?a la toate cele 3 societ??i aflate în insolven?? (Agrofam Prod SRL, Agrofam Trading SRL ?i Agrofam Holding SRL). În acela?i timp, creditoarea BRD a incheiat cu FGCR IFN SA contractul de garantare nr.PL 110301135/13.05.2011, în baza c?ruia a primit suma de 1.600.000 lei. Prin declara?ia de crean?? depus? la Agrofam Trading SRL, creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu suma de 708.312,37 lei, iar la Agrofam Holding SRL s-a înscris cu suma de 2.175.287,24 lei. Din informa?iile furnizate de administratorul judiciar al debitoarei Agrofam Holding SRL rezult? c? BRD GSG SA a fost îndestulat? în urma finaliz?rii planului de reorganizare judiciar?. În acest context, am solicitat BRD GSG SA s? ne comunice dac? î?i mai men?ine crean?a înscris? în tabelul creditorilor, iar aceasta ne-a comunicat c? valoarea crean?ei este de 316.314,52 lei. În vederea l?muririi intinderii crean?ei, am revenit cu adresa la  BRD GSG SA, pentru a ne comunica în detaliu în ce const? crean?a sa, în condi?iile în care a recuperat valoarea creditului atât de la FGCR, cât ?i de la debitoarea Agrofam Holding SRL. Prin adresa nr.1016/07.03.2024, creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A., ne-a comunicat ca la data prezentei crean?a ramas? de recuperat de la debitoarea Agrofam Trading SRL-in faliment, este de 190.829,92 lei, reprezentând capital restant, ?i c? suma de 125.484,60 lei a fost încasata din garan?iile dlui. Poienaru ?tefan. Ca urmare, am modificat tabelul creditorilor în sensul celor ar?tate de creditoare, în sensul înscrierii în tabel cu suma de 190.829,92 lei.

 

Îm acela?i timp, având în vedere cererea dlui.Poienaru ?tefan, de subrogare în drepturile creditoarei BRD GSG SA, pentru suma pentru care a fost executat silit, am dispus înscrierea în tabelul creditorilor, a dlui. Poienaru ?tefan, cu suma de 125.484,60 lei.

 

Creditoarea Patria Bank SA (fost? Banca Carpatica SA) a încheiat cu societatea Agrofam Prod SRL contractul de credit nr.154/26.03.2013, prin care a acordat acesteia un împrumut în valoare de 2.500.000 lei. Contractul a fost garantat de Agrofam Trading SRL ?i de Agrofam Holding SRL, aceasta din urm? fiind garant ipotecar. Prin declara?ia de crean?a depus? la Agrofam Trading SRL a solicitat înscrierea sa în tabel cu suma de 1.240.669,52 lei. În acela?i timp, s-a înscris ?i în tabelul creditorilor societ??ii Agrofam Holding SRL cu suma de 1.184.814,06 lei. În urma finaliz?rii procedurii de reorganizare judiciar? a debitoarei Agrofam Holding SRL, am solicitat creditoarei s? ne comunice dac? î?i men?ine declara?ia de crean?? ini?ial?. Prin r?spunsul oferit, aceasta ne-a comunicat c? valoarea crean?ei r?mase este de 126.543,78 lei, în urma recuper?rii crean?ei înscrise la Agrofam Holding SRL. ?i în acest caz am revenit cu adres? la creditoare pentru a comunica în detaliu în ce const? crean?a sa.

 

Conform adresei cu nr.949642/14.03.2024, creditoarea PATRIA BANK S.A., ne-a comunicat c? a încasat suma total? de 1.232.795,32 lei, reprezentand crean?a principal? înscrisa în tabelul creditorilor si dobânzile prev?zute in cadrul planului de reorganizare al societa?ii Agrofam Holding SRL. La aceast? dat?, crean?a ramas? de recuperat de la debitoarea Agrofam Trading SRL-in faliment, este de 117.512,48 lei, reprezentând dobânzi restante. Ca urmare, am modificat crean?a înscris? în tabelul creditorilor, în sensul celor solicitate de creditoare.

 

Referitor la Fondul de Garantare A Creditului Rural (FGCR), aceasta a depus 3 declara?ii de crean??. Prima dintre ele poart? nr.1343/22.02.2017, ce vizeaz? contractul de credit în valoare de 6.352.386,81 lei, încheiat între Piraeus Bank SA ?i Agrofam Holding SRL, unde Agrofam Trading SRL a avut calitatea de garant. Valoarea crean?ei înscrise sub condi?ie suspensiv? a fost de 5.081.909,44 lei. În urma finaliz?rii procedurii de reorganizare judiciar? a debitoarei Agrofam Holding SRL, creditoarea Piraeus Bank SA ?i a recuperat crean?a sa, astfel c? FGCR IFN SA a renun?at la declara?ia sa de crean??.

 

A doua declara?ie de crean?? a fost cea cu nr.1346/22.02.2017, în baza contractului de credit în valoare de 2.000.000 lei, încheiat între BRD GSG SA ?i debitoarea Agrofam Prod SRL, unde Agrofam Trading SRL ?i Agrofam Holding SRL au avut calitatea de garan?i. Valoarea crean?ei înscrise sub condi?ie suspensiv? a fost de 1.600.000 lei. În urma finaliz?rii procedurii de reorganizare judiciar? a debitoarei Agrofam Holding SRL, creditoarea BRD GSG SA ?i-a recuperat creanta sa. Pentru l?murirea situa?iei create în urma recuper?rii de c?tre BRD GSG SA a crean?ei sale, am revenit cu adrese atât la BRD GSG SA cât ?i la FGCR.

 

A treia declara?ie de crean?? a fost cea cu nr.1348/22.02.2017, în baza contractului de credit în valoare de 7.500.000 lei, încheiat între CEC Bank SA ?i debitoarea Agrofam Prod SRL, unde Agrofam Trading SRL ?i Agrofam Holding SRL au avut calitatea de garan?i. Valoarea creantei inscrise sub conditie suspensiva a fost de 5.350.000 lei. In urma finalizarii procedurii de reorganizare juridica a debitorei Agrofam Holding SRL, creditoarea CEC BANK SA si-a recuperat creanta sa. Pentru lamurirea situatiei create in urma recuperarii de catre CEC BANK SA a creantei sale, am revenit cu adrese la FGCR, pentru a ne comunica situatia declaratiei sale de creanta.

 

In baza adresei nr.2772/11.03.2024, creditoarea FGCR-I.F.N. S.A., ne-a comunicat c? a recuperat integral crean?a de?inut? împotriva debitorului principal Agrofam Prod SRL, astfel c? nu mai detine crean?e împotriva debitoarei AGROFAM TRADING SRL. În consecin??, am înl?turat creditoarea din tabelul creditorilor.

 

În ceea ce prive?te creanta ANAF-DGRFP Ploiesti, aceasta nu are nicio legatura cu platile realizate de societatea Agrofam Holding SRL prin planul de reorganizare, astfel ca aceasta creanta inscrisa initial in tabelul creditorilor nu sufera vreo modificare.

 

De asemenea, am urm?rit încasarea pre?ului bunurilor adjudecate de societatea Agrofam Com SRL, cump?r?toarea a achitat integral valoarea bunurilor adjudecate.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Avand in vedere faptul ca nu mai sunt bunuri de valorificat, am intocmit raportul final pentru inchiderea procedurii si situatiile financiare finale.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit.91/19.04.2024

600

Plata servicii contabile ianuarie-martie 2024

 

2

OP 12.04.2024

20.000

Incasat diferenta licitatie

 

3

OP 29.05.2024

42.791,91

Incasat diferenta licitatie

 

4

OP 03.06.2024

267.619

Plata onorariu de success

 

5

OP 1/31.05.2024

22.598

Plata onorariu lichidator martie 2023-mai 2024, anunt

Ziar licitatie

 

6

CH 31.05.2024

600

Plata servicii contabile aprilie-iunie 2024

 

7

OP 2/31.05.2024

1.189,78

Plata 2% UNPIR

 

8

OP 03.06.2024

12.327

Plata TVA

 

 

Soldul contului colector la data de 03.06.2024 era de 3.798.600 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor din data de 29.11.2022 la suma de 1.500 lei/luna si 5% din sumele ce vor fi distribuite creditorilor.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 04.06.2024.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 

 TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.2457/98/2016

Nr.361/03.06.2024

 

 

TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANTELOR DEBITOAREI  AGROFAM TRADING S.R.L.

-REVIZUIT IUNIE 2024-

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii de faliment-15.06.2018

 

 

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in urma verificarii

-lei-

      

Creanta ramasa dupa distribuire/

înlocuire

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

 

categ

total

 

GARANTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

Ploiesti, str.Aurel Vlaicu, nr.22

0244/593906

725.928

725.928

 

725.928-

97.133,05

49.906,72

578.888,23

Art.159 pct.3

8,66

3,85

 

2.

POIENARU ?TEFAN

 

6.106.456,56

6.106.456,56

6.106.456,56

Art.159 pct.3

91,34

40,64

 

 

TOTAL I

 

6.832.384,56

6.832.384,56

6.685.344,79

 

100

 

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

Ploiesti, str.Aurel Vlaicu, nr.22

0244/593906

1.003.579

1.003.579

845.521,59

Art.161 pct.5

98,03

5,63

 

4.

MUNICIPIUL FETESTI

Fetesti, str.Calarasi nr.595, bl.CF3, sc.A

20.213,12

20.213,12

17.029,68

Art.161 pct.5

1,97

0,11

 

5.

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A.

(BRD  S.A.)

Bucuresti, str.Occidentului, nr.5, sector 1, , suport@fgcr.ro

office@fgcr.ro

1.600.000

1.600.000

382.059,80-382.059,80

0

Art.161 pct.5

0

0

 

 

TOTAL II

 

2.623.792,12

2.623.792,12

862.551,27

 

 

 

 

 

TOTAL II (cu drept de vot si distribuire)

 

 

 

862.551,27

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Buzau, str.Unirii, bl.13 AB, jud.Buzau, fax 0238/411750

16,08

1.046.556,08

 

1.046.556,08

 

3.137,83 lei

491,42 lei

(99,34 eur)

Art.161 pct.8

0,05

0,02

 

7.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  S.A.

Calarasi, str.Flacara nr.65, jud Calarasi, office@beclea-mituca.ro

708.312,37

708.312,37

316.314,52-

125.484,60

190.829,92

Art.161 pct.8

2,55

1,27

 

8.

POIENARU STEFAN

 

125.484,60

125.484,60

125.484,60

Art.161 pct.8

1,68

0,84

 

9.

PLANTAGRO COM  S.R.L.

Vaslui, str.Soseaua Nationala, nr.28, jud.Vaslui, fax. 0235.313.159

270.010

270.010

270.010

Art.161 pct.8

3,61

1,80

 

10.

BUNGE ROMANIA S.R.L.

Bucuresti, sector 2, str. Barbu Vacarescu nr.201, et.13, biroul nr.2, 021.305.32.02.

29.576,95

29.576,95

29.576,95

Art.161 pct.8

0,40

0,20

 

11.

PATRIA BANK S.A. 

(BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.)

Slobozia, str.Matei Basarab, bl.D4, sc.A, parter, radu.geaboc@patriabank.ro

1.240.669,62

1.240.669,62

117.512,48

Art.161 pct.8

1,57

0,78

 

12.

EULER HERMES S.A.

(SC FIRST INVESTEMENT MANAGEMENT SRL- balanta)

Bucuresti, Piata Romana nr.1, ap.,2, sector 1,

office@lawyer-contact.ro

135.000

99.244,39

99.244,39

Art.161 pct.8

1,33

0,66

Creanta admisa in parte

13.

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

RUTIERE S.A.

Constanta, str.Prelungirea Traian, jud.Constanta

net@drdpct.ro

10.279,82

10.279,82

10.279,82

Art.161 pct.8

0,14

0,07

 

14.

ROROM TOTAL MARKET S.R.L.

Bucuresti, str.Preciziei nr.1, et.4, sector 6, URBAN&ASOCIATII SRL

021.3115330/31

secretariat@urbansiasociatii.ro

21.645,27

12.126,21

12.126,21

Art.161 pct.8

0,16

0,08

Creanta admisa in parte

15.

POIENARU STEFAN

 

228.109,30

228.109,30

228.109,30

Art.161 pct.8

3,05

1,52

 

16

AGROFAM  UNIREA S.R.L.

Fetesti, str.Rozmarin, bl.Z29, ap.5, et.2, 0243.362.951

agrofam2005@yahoo.com

2.298.473

2.298.473

2.298.473

Art.161 pct.8

30,75

15,30

 

17.

AGROFAM COM S.R.L.

 

 

Fetesti, str.Rozmarin, bl.Z29, 0243.362.951

agrofam2005@yahoo.com

3.190.580,58

3.190.580,58

3.190.580,58

Art.161 pct.8

42,68

21,23

 

18.

VALEANU TRAICU MARIA ECATERINA

Fete?ti

 

 

142.550

142.550

142.550

Art.161 pct.9

1,91

0,95

 

19.

P.F. VALEANU CORNELIU

(decedat)

Gruiu, jud.Ilfov

421.029,17

421.029,17

421.029,17

Art.161 pct.8

5,64

2,80

 

20.

B.E.J. COJOCARU BOGDAN MIHAI

Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr.17, et.1, ap.8, sect.1

021.31.41.908

18.229,81

18.229,81

18.229,81

Art.161 pct.8

0,24

0,12

 

21.

AGROFAM HOLDING SRL-IN INSOLVENTA

Fetesti, Aleea Rozmarin, Vila Z29, ap.1-4, Ialomita

120.378,24

 

120.378,24

 

120.378,24

Art.161 pct.8

1,61

0,80

 

22.

I.I. ANGHELACHE BOGDAN CALIN (ANGHELACHE BOGDAN CALIN )

Slobozia, bd.Unirii, bl.E 15, sc.B, ap.3, av.Ciuperca Aurelia 0243.231122

6.500

6.137,22

6.137,22

Art.161 pct.8

0,08

0,04

Creanta admisa in parte

23.

LUBEXPERT ROMANIA S.R.L.

Satu Mare, Parc Industrial Sud nr.2, av.Oprea Mariana, sandaoprea2@yahoo.com

11.564,67

11.564,67

11.564,67

Art.161 pct.8

0,15

0,08

 

24.

IVAN IONEL

 

 

 

 

7.748,80

7.748,80

7.748,80

Art.161 pct.9

0,10

0,05

 

25.

I.F. IABA CATALIN MIHAIL

Viziru, jud.Braila, tel.0239.666.351

catvizana@yahoo.com

173.780,20

173.780,20

173.780,20

Art.161 pct.9

2,32

1,16

 

 

TOTAL III

 

10.206.478,48

10.160.841,03

7.477.274,61

(99,34 eur)

 

100

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

SALARIATI

 

193.741

 

193.741

 

0

Art.161 pct.3

0

0

 

 

TOTAL IV

 

193.741

 

193.741

 

0

 

0

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

19.856.396,16

19.810.758,71

15.025.170,67

 

 

100

 

                                                        

                                                                                                                 

 

Lichidator judiciar                                                                                            Euroial Insol IPURL

 

 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.363/03.06.2024                          

 

 

 

RAPORT FINAL PRIVIND DEBITORUL

AGROFAM TRADING S.R.L.

 

 

Numar dosar        : 2457/98/2016

Judecator sindic    : Marcu Alis

Temei juridic         : art.167 din Legea nr.85/2014

Lichidator judiciar : Euroial Insol I.P.U.R.L.

Debitor                  : AGROFAM TRADING S.R.L.

 

 

I. Preliminarii

 

Societatea AGROFAM TRADING S.R.L. are sediul in mun.Fetesti, str.Fetesti-Stelnica Km. 3, jud.Ialomita, este inregistrata la O.R.C. sub nr.J21/544/2004, inregistrata fiscal sub nr.17087401, si are ca obiect principal de activitate depozitari (cod 5210).

 

Capitalul social  este de 200 lei, divizat in 20 parti sociale, detinute astfel: dl.Valeanu Traicu Costel-Laurian, in calitate de asociat, aport la capital 20 lei, numar parti sociale 2, cota de participare la beneficii si pierderi 10%, si dl.Poienaru Stefan, in calitate de asociat, aport la capital 180 lei, numar parti sociale 18, cota de participare la beneficii si pierderi 90%.

La data deschiderii procedurii, calitatea de administrator era detinuta de dl.Nedelciu Neculae.

 

Din datele furnizate de administratorul social, coroborate cu informatiile de la Registrul Comertului, societatea era in functiune la data deschiderii procedurii si are depuse bilanturile contabile la zi.

 

Prin incheierea din data de 13.01.2017, Tribunalul Ialomita a dispus, in baza Legii nr.85/2014, la cerere, deschiderea procedurii insolventei debitoarei AGROFAM TRADING S.R.L., cu sediul in mun.Fetesti,  jud. Ialomita.

 

 

Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea administratorului judiciar, stabilindu-se un onorariu provizoriu de 2.000 lei, fara TVA, iar prin hotararea Adunarii Creditorilor nr.1/14.04.2017 a fost aprobat onorariul administratorului judiciar Euroial Insol SPRL, in suma de 1.000 lei/luna.

 

Prin hotararea nr.849/15.06.2018, Tribunalul Ialomita a admis cererea formulat? de administratorul judiciar Euroial Insol SPRL, in temeiul art.145 alin.(1) lit.b) din Legea nr.85/2014 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?? si a decis intrarea în procedura falimentului a debitoarei, fiind mentinut ca lichidator Euroial Insol SPRL, cu un onorariu fix provizoriu de 2000 lei, fara TVA, iar prin hotararea Adunarii Creditorilor nr.4/05.10.2018 a fost aprobat onorariul lichidatorului judiciar Euroial Insol SPRL, in suma de 1.000 lei/luna.

 

Prin hotararea Adunarii Creditorilor din 29.11.2022 a fost aprobat onorariul lichidatorului judiciar Euroial Insol SPRL, in suma de 1.500 lei/luna si 5% din sumele ce vor fi distribuite creditorilor.

 

La elaborarea raportului au fost folosite informatiile existente la Oficiul Registrului Comertului si Ministerul Finantelor Publice.

 

Pe toata durata derularii procedurii, practicianul in insolventa a informat creditorii si judecatorul-sindic cu privire la stadiul procedurii, prin rapoartele de activitate depuse.

 

II.Stabilirea masei pasive

 

In vederea stabilirii masei pasive a debitorului AGROFAM TRADING S.R.L.,  practicianul a notificat deschiderea procedurii insolventei tuturor creditorilor din lista prezentata de catre debitor, in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2014, punandu-li-se in vedere sa depuna declaratii de creanta in vederea intocmirii tabelului creditorilor. Dupa depunerea si verificarea tuturor creantelor, a fost intocmit tabelul preliminar, care a devenit si definitiv consolidat. Totalul masei pasive, astfel cum acesta a fost stabilit ca urmare a verificarilor efectuate, este de 19.810.758,71 lei, asa cum rezulta din tabelul definitiv consolidat.

 

III.Stabilirea masei active

 

Din documentele contabile si din declaratia administratorului debitoarei a rezultat ca societatea detinea mijloace fixe.

                    

Pentru a stabili masa activa a debitorului, in conformitate cu prevederile Legii  nr.85/2014, s-a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului acestuia. Inventarierea  s-a efectuat in anul 2018, ocazie cu care s-a constatat ca in patrimoniul debitoarei existau bunuri din clasa mijloace de transport, echipamente tehnologice si mobilier, aparatura birotica. 

 

 

NR.CRT

DENUMIRE BUNURI

U/M

CANT

PRET EVALUAT

 

0

1

2

3

4

 

1

Taror, 2012

buc

1

448.295

 

2

Microbuz Volkswagen

buc.

1

13.830

 

3

Autotractor Iveco

buc.

1

22.010

 

4

Bascula electronica, 2006

buc.

1

85.352

 

5

Taror , 2012

buc.

1

107.288

 

6

Granomat, 2008

buc.

1

9.238

 

7

Granomat, 2008

buc.

1

9.238

 

8

Granomat, 2008

buc.

1

9.238

 

9

Sistem cantarire, 2006

buc.

1

23.344

 

10

Granomat, 2008

buc.

1

9.238

 

11

Casa de marcat, 2008

buc.

1

643

 

12

Pompa carburanti, 2009

buc.

1

8.930

 

13

Aparat capsat, 2005

buc.

1

838

 

14

Generator electric, 2010

buc.

1

1.361

 

15

Microbuz  1997

buc.

1

9.943

 

16

Microbuz 1999

buc.

1

6.372

 

17

Autoutilitara Ford Tranzit

buc.

1

17.200

 

18

Casa de bani

buc.

1

1.750

 

19

Copiator Toshiba

buc.

1

800

 

20

Centrala telefonica

buc.

1

700

 

21

Mobilier birou

buc.

1

5.805

 

22

Sistem de securitate

buc.

1

1.450

 

23

Mobilier bucatarie

buc.

1

3.225

 

24

Deseuri metalice

kg

1

57.401

 

25

Stoc piese/consumabile (conform lista)

bloc

1

55.190

 

26

SDV-uri(conform lista)

bloc

1

67.227

 

27

Module birouri

bloc

1

21.896

 

28

Autotractor Man

buc.

1

13,650

 

29

Semiremorca

buc.

1

25,200

 

30

Autoutilitara Man 

buc.

1

10,250

 

31

Semiremorca

buc.

1

14,400

 

32

Autoutilitara Man 

buc.

1

14,750

 

33

Tractor (Deseu Metalic)

KG

800

800

   

 

 

               

IV.Efectuarea lichidarii

 

In vederea efectuarii activitatii de lichidare a patrimoniului debitoarei, am dispus evaluarea bunurilor inventariate, valoarea rezultata, conform raportului de evaluare depus, fiind de 1.076.852 lei. Potrivit Legii nr.85/2014, procedura de valorificare a bunurilor a constat in vanzarea la licitatie publica, in baza Regulamentului de vanzare, asa cum s-a aprobat de c?tre creditori, efectuandu-se publicitatea prin presa nationala, cat si prin afisarea pe site-ul propriu si pe alte site-uri specializate.

 

In urma sedintelor de licitatie organizate in perioada falimentului, 2018-2023, bunurile aflate in patrimoniul debitoarei au fost vandute pentru pretul total de 150.791,91 lei.

 

În perioada procedurii de faliment, au fost recuperate crean?ele înscrise în tabelul creditorilor debitoarei Agrofam Holding SRL, în valoare total? de 5.960.795 lei.

 

Fondurile obtinute din lichidare, provenite din recuperari creante si vanzarea bunurilor, au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor de procedura, iar diferenta rezultata, in suma de 5.352.980 lei, a fost distribuita creditorilor, conform tabelului de distribuire.

 

Situatia incasarilor si a platilor efectuate in cadrul procedurii, pe intreaga perioada, este redata mai jos, cu respectarea dispozitiilor art.59 din Legea nr.85/2014.

 

V.Situatiile financiare finale ale procedurii de lichidare

 

In conformitate cu prevederile art.167 din Legea nr.85/2014, situatia financiara finala a procedurii insolventei debitorului AGROFAM TRADING S.R.L.,  se prezinta astfel:

 

                                   Bilant general de lichidare 

 

INDICATORI

     PERIOADA 2016-2024

incasari

plati

Sold initial

14.164,64

 

Incasare vanzare bunuri

150.791,91

 

Recuperare creante

5.960.795

 

Venituri din dobanzi

8,8

 

Venituri din activitati diverse

0

 

C/v concedii medicale

5.616,80

0

Salarii

 

1.437

Onorariu lichidator

 

366.119

Postale , publicitate

 

822,24

Materiale , energia , apa

 

0

Evaluare

 

1.500

Comision bancar

 

        2.895,72

Servicii contabilitate

 

14.400

Servicii terti(firma paza, impozite,taxe,transport)

 

967,37

Taxa 2% UNPIR

 

 121.695,54

Impozite locale curente

 

49.681

Datorii curente AJFP

 

125.521

T.V.A. pe perioada lichidarii

 

24.240

Taxe ONRC si token

 

665

CUCIUREANU PAULICA-GABRIELA

 

68.452,99

Distribuire creditori

 

5.352.980

TOTAL

6.131.377

6.131.377

SOLD

0

 

VI.Concluzii

 

Avand in vedere considerentele prezentate in sinteza, solicitam aprobarea prezentului raport final, urmand s? se dispuna inchiderea procedurii de faliment a debitoarei AGROFAM TRADING S.R.L.,, in conformitate cu prevederile art.175 alin.2 din Legea nr.85/2014, cu consecinta radierii acesteia din Registrul Comertului.

 

Societatea debitoare nu a prezentat probleme de mediu, iar arhiva a ramas in paza si pastrarea administratorului special, dl Poienaru Stefan, potrivit protocolului incheiat cu acesta.

 

Prezentul raport va fi comunicat creditorilor si debitorului prin publicare in BPI, fiind afisat si la usa Tribunalului Ialomita.

 

De asemenea, in conformitate cu disp.art.180 din Legea nr.85/2014, solicitam sa se dispuna descarcarea lichidatorului si a tuturor persoanelor care ne-au asistat in prezenta procedura de toate îndatoririle si responsabilit?tile ce ne-au revenit în baza legii.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL


EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.365/03.06.2024

 

 

 

RAPORT ASUPRA FONDURILOR OBTINUTE DIN LICHIDARE  PENTRU

DEBITORUL AGROFAM TRADING S.R.L.

 

 

 

Caset? text: Num?r dosar : 2457/98/2016, Tribunalul Ialomita , Sec?ia Civila
Judec?tor sindic : Marcu Alis
Temei juridic: 160 alin. (1) din Legea nr.85/2014

 

 

 

 

 

Lichidator judiciar: EUROIAL INSOL IPURL

 

Debitor:  AGROFAM TRADING S.R.L.

 

1. Soldul contului de lichidare :

 

Soldul contului la data de 15.06.2018 era de 14.164,64 lei .

 

2. Incasari din valorificarea bunurilor :

 

Au fost vandute bunuri din patrimoniul debitoarei, valoarea totala obtinuta fiind de 150.791,91 lei, situatia analitica a acestor vanzari fiind aratata in rapoartele de activitate. 

 

3. Men?iuni privind fondurile ob?inute din încasarea de crean?e :

 

Au fost obtinute fonduri din recuperarea creantelor in valoare de 5.960.795 lei. Nu au fost obtinute alte sume din  servicii sau chirii.

 

4. Mentiuni privind veniturile din dobanzi : 8,80 lei .

 

5. Totalul sumelor aflate in contul de lichidare : 0 lei .

 

6. Men?iuni privind plata retribu?iei lichidatorului judiciar :

 

Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea administratorului judiciar, stabilindu-se un onorariu provizoriu de 2.000 lei, fara TVA, iar prin hotararea Adunarii Creditorilor nr.1/14.04.2017 a fost aprobat onorariul administratorului judiciar Euroial Insol SPRL, in suma de 1.000 lei/luna.

 

Prin hotararea nr.849/15.06.2018, Tribunalul Ialomita a admis cererea formulat? de administratorul judiciar Euroial Insol SPRL, in temeiul art.145 alin.(1) lit.b) din Legea nr.85/2014 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?? si a decis intrarea în procedura falimentului a debitoarei. fiind mentinut ca lichidator Euroial Insol SPRL, cu un onorariu fix provizoriu de 2000 lei, fara TVA, iar prin hotararea Adunarii Creditorilor nr.4/05.10.2018 a fost aprobat onorariul lichidatorului judiciar Euroial Insol SPRL, in suma de 1.000 lei/luna.

 

Prin hotararea Adunarii Creditorilor din 29.11.2022 a fost aprobat onorariul lichidatorului judiciar Euroial Insol SPRL, in suma de 1.500 lei/luna si 5% din sumele ce vor fi distribuite creditorilor.

 

7. Men?iuni privind plata cheltuielilor prevazute la art.159 pct.1 si art.161 pct.1 din Legea privind procedura insolventei, precum si sumele distribuite:

 

Cheltuielile de procedura decontate pana la aceasta data, in conformitate cu dispozitiile art.159 pct.1 si art.161 pct.1 din Legea nr.85/2014 , sunt urmatoarele :

·       Onorariu lichidator (decontat integral)                                                 366.119  lei

·       Cheltuieli cu servicii la terti (contabil, evaluator, furnizori)                    15.900 lei

·       Prestari servicii                                                                                         967,37 lei

·       Comision bancar                                                                                   2.895,72  lei

·       Cheltuieli cu salarii si asimilate                                                                 1.437  lei

·       Cheltuieli materiale                                                                                          0  lei

·       Cheltuieli cu energia si apa                                                                              0  lei

·       Cheltuieli cu publicitatea                                                                         822,24 lei

·       Cheltuieli postale                                                                                               0 lei

·       Taxa UNPIR 2%                                                                               121.695,54 lei

·       TVA de plata                                                                                           24.240  lei

·       Impozite locale curente                                                                           49.681  lei

·       Datorii curente AJFP                                                                            125.521 lei

·       Taxe ONRC si token                                                                                     665 lei

·       Cuciureanu Paulica-Gabriela                                                              68.452,99 lei

·       Poienaru ?tefan

·       Sume distribuite                                                                                  1.554.380 lei.

          ___________________________________________________________________

TOTAL                                                                       2.332.777 lei    

 

8.Alte mentiuni :

 

Soldul contului colector la data de 03.06.2024 este de 3.798.600 lei. Propunem plata creantei curente catre dl.Poienaru Stefan, in valoare de 377.225 lei, si distribuirea catre creditorii prevazuti la art.159 pct.3 din lege, respectiv garantati (pro rata), a sumei de 3.421.375 lei, conform planului de distribuire intre creditori.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.364/03.06.2024

 

 

 

PLAN DISTRIBUIRE

                               A FONDURILOR OBTINUTE DIN LICHIDARE

 

 

Numar dosar         : 2457/98/2016

Judecator sindic      : Marcu Alis

Temei juridic           : art.160 din Legea nr.85/2014

Lichidator judiciar   : Euroial Insol IPURL

Debitor                    : AGROFAM TRADING SRL

 

A.   Distribuire creditori

 

Creditor

Creanta admisa

in tabel

(lei)

Sume distribuite anterior

(lei)

Suma propusa pentru

distribuire

(lei)

Creanta ramasa neacoperita

(lei)

Observatii

I.GARANTATI

 

 

 

 

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

725.928

 

97.133,05+

49.906,72

13.02.2023

distribuita

296.259,02

282.629,21

 

 

 

POIENARU ?TEFAN

6.106.456,56

0

3.125.115,98

2.981.340,58

 

 

II.BUGETARI

 

 

 

 

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

1.003.579

27.445,53+

130.611,88

 

845.521,59

 

MUNICIPIUL FETESTI

20.213,12

552,78+

2.630,66

 

17.029,68

 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A.sub conditie

(CEC BANK  S.A.)

5.350.000

0

 

0

0

Sub conditie

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A. (PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.)

5.081.909,44-1.738.178,36

138.978,30+

661.390,66+

Dif.achitata

0

0

 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A. (BRD  S.A.)

1.600.000

43.756,25+

208.233,75+

dif.achitata

0

0

 

III.CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

BANCA TRANSILVANIA S.A.

1.046.556,08

0

0

3.137,83 lei

491,42 lei

(99,34 eur)

 

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  S.A.

708.312,37

0

0

316.314,52-

125.484,60

190.829,92

 

POIENARU ?TEFAN

125.484,60

0

0

125.484,60

 

PLANTAGRO COM  S.R.L.

270.010

0

0

270.010

 

BUNGE ROMANIA S.R.L.

29.576,95

0

0

29.576,95

 

PATRIA BANK S.A. 

(BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.)

1.240.669,62

1.232.795,32

Achitata de  A.H.

0

117.512,48

 

 

EULER HERMES S.A.

(SC FIRST INVESTEMENT MANAGEMENT SRL- balanta)

99.244,39

0

0

99.244,39

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

RUTIERE S.A.

10.279,82

0

0

10.279,82

 

ROROM TOTAL MARKET S.R.L.

12.126,21

0

0

12.126,21

 

POIENARU STEFAN

228.109,30

0

0

228.109,30

 

AGROFAM  UNIREA S.R.L.

2.298.473

0

0

2.298.473

 

AGROFAM COM S.R.L.

 

3.190.580,58

0

0

3.190.580,58

 

VALEANU TRAICU MARIA ECATERINA

142.550

0

0

142.550

 

P.F. VALEANU CORNELIU

421.029,17

0

0

421.029,17

 

CEC BANK S.A.

12.019.072,33

0

0

0

 

B.E.J. COJOCARU BOGDAN MIHAI

18.229,81

0

0

18.229,81

 

AGROFAM HOLDING SRL-IN INSOLVENTA

3.429,24

0

0

120.378,24

 

I.I. ANGHELACHE BOGDAN CALIN (ANGHELACHE BOGDAN CALIN )

6.137,22

0

0

6.137,22

Creanta admisa in parte

LUBEXPERT ROMANIA S.R.L.

11.564,67

0

0

11.564,67

 

IVAN IONEL

7.748,80

0

0

7.748,80

 

I.F. IABA CATALIN MIHAIL

173.780,20

0

0

173.780,20

 

IV.SALARIATI

 

 

 

 

 

SALARIATI

193.741

193.741

0

0

 

TOTAL

 

1.554.380

 

3.421.375

11.603.795,67

 

B.   Cheltuieli de procedura

 

Cheltuielile de procedura acumulate si decontate pana la aceasta data, in conformitate cu dispozitiile art. 159 pct. 1 si art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, sunt urmatoarele :

·      Onorariu lichidator                                                                      366.119  lei

·      Cheltuieli cu servicii la terti(contabil, evaluator, furnizori)           15.900 lei

·      Cheltuieli cu expertiza tehnica                                                                  0 lei

·      Prestari servicii                                                                               967,37 lei

·      Comision bancar                                                                          2.895,72  lei

·      Cheltuieli cu taxe si impozite                                                        49.681  lei

·      Cheltuieli cu salarii si asimilate                                                      1.437  lei

·      Cheltuieli materiale                                                                                0  lei

·      Cheltuieli cu energia si apa                                                                   0  lei

·      Cheltuieli cu publicitatea                                                               822,24 lei

·      Cheltuieli postale                                                                                     0 lei

·      Taxa UNPIR 2%                                                                     121.695,54 lei

·      T.V.A. pe perioada lichidarii                                                          24.240 lei

·      Datorii curente AJFP                                                                   125.521 lei

·      Taxe ONRC si token                                                                            665 lei

·      Cuciureanu Paulica-Gabriela                                                    68.452,99 lei

·      Sume distribuite                                                                      1.554.380 lei

___________________________________________________________________

TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA :                                2.332.777 lei    

 

Soldul contului colector la data de 03.06.2024 este de 3.798.600 lei. Propunem plata creantei curente catre dl.Poienaru Stefan, in valoare de 377.225 lei, si distribuirea catre

creditorii prevazuti la art.159 pct.3 din lege, respectiv garantati (pro rata), a sumei de 3.421.375 lei.

 

 

 

Lichidator judiciar

 

Euroial Insol IPURL

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]