AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

 

 

 

Regulament de licitatie si vanzare pentru activele apartinand debitoarei  AGROFAM TRADING S.R.L.  

-REVIZUIT-

 

AGROFAM TRADING S.R.L.-in faliment, cu sediul social in mun.Fetesti, jud.Ialomita, se afla in procedura de faliment prevazuta de Legea nr.85/2014, cauza ce face obiectul dosarului nr. 2457/98/2016 aflat pe rolul Tribunalului Ialomita, lichidator judiciar fiind Euroial Insol S.P.R.L.  

 

 

Activele oferite spre vanzare

 

Bunurile oferite spre vanzare fac parte din categoria mijloace de transport, fiind situate in mun.Fetesti, la sediul social al debitoarei, identificate in rapoartele de evaluare, o sinteza a cestora fiind anexata la prezentul regulament.

 
 

Bunurile au fost dobandite de societate, prin cumparare, potrivit documentelor contabile existente.

 

Bunurile se vor vinde individual, potrivit principiului “unde sunt, in starea care sunt”.

 

Activele vor fi vandute libere de sarcini, in conditiile art.91 din Legea nr.85/2014.

 

Licitatia va fi condusa de lichidatorul judiciar.

 

Participarea la licitatie va fi permisa numai acelor ofertanti care au depus garantia de 10% din pretul de pornire pentru fiecare bun in parte, si au achitat taxa de participare la licitatie in valoare de 200 lei. In taxa de participare este inclus costul regulamentului de vanzare.

 

Nu pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice care figureaza in evidentele AGROFAM TRADING S.R.L. ca debitori.

 

Participantii la licitatie trebuie sa prezinte actul de identitate sau imputernicire autentificata, in cazul persoanelor fizice, ori delegatie de reprezentare, in cazul persoanelor juridice.

 

Participantii la licitatie vor fi considerati ca au luat cunostinta de prezentul regulament si ca sunt de acord cu continutul sau .

 

Desfasurarea licitatiei

 

La data stabilita pentru desfasurarea licitatiei, ofertantii se vor prezenta la sediul lichidatorului din mun.Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, Ialomita.

 

Pretul de pornire a licitatiei este cel mentionat in lista bunurilor si in publicatiile de vanzare.

 

La valoarea de adjudecare se va aplica regimul T.V.A. in conditiile Codului fiscal.

 

Vor fi organizate cinci sedinte de licitatie, cu frecventa la doua saptamani, pornind de la preturile de evaluare. In cazul in care nu se ofera cel putin pretul minim, activele nu se vor vinde. Daca raman bunuri neadjudecate dupa acest prim modul, vor fi organizare alte cinci sedinte de licitatie, cu frecventa la doua saptamani, preturile de referinta fiind reduse cu 25 puncte procentuale; daca si dupa parcurgerea acestui modul raman bunuri neadjudecate, vor fi organizate alte cinci sedinte de licitatie, cu frecventa la doua saptamani, preturile de referinta fiind reduse cu alte 25 puncte procentuale, fata de preturile din etapa anterioara. In situatia in care activele nu vor fi vandute nici la acest din urma pret, procedura de vanzare va fi suspendata, urmand a fi reluata dupa consultarea Adunarii/Comitetului creditorilor.

 

In toate cazurile, adjudecarea se va face chiar daca a existat o singura oferta care  sa  contina  cel putin pretul minim de pornire stabilit pentru sedinta respectiva.

 

Licitatia va fi de tip deschis cu strigare, pornind de la sumele mentionate mai sus, corespunzatoare fiecarei etape in parte.

Pasul de licitatie este de 10% din pretul de pornire, pentru fiecare etapa in parte.

 

In cursul sedintei de licitatie, lichidatorul va creste succesiv pretul minim cu pasul de licitatie, pe masura acceptarii acestuia de catre ofertanti. Licitantii care ofera pretul anuntat de lichidator trebuie sa anunte aceasta prin strigare. In momentul in care numai un licitant ofera pretul strigat, lichidatorul va mai face doua strigari pentru acest pret. Daca la a treia strigare nici un alt licitant nu va oferi un pret superior cu cel putin un pas celui licitat, activele se vor adjudeca licitantului care a oferit pretul cel mai mare.

In timpul licitatiei, la cerere, lichidatorul poate acorda pauze pentru consultari.

 

Dupa anuntarea adjudecatarului, sedinta de licitatie se inchide si se procedeaza de indata la intocmirea procesului-verbal de licitatie. Procesul-verbal de licitatie se semneaza de lichidator, de adjudecatar si de ceilalti licitanti.

 

Garantia depusa pentru participarea la licitatie va fi considerata pentru adjudecatar ca avans din valoarea la care a fost adjudecat activul.

 

Celorlalti  ofertanti  li se vor intocmi in termen de maxim 48 de ore de la data licitatiei, ordine de plata pentru restituirea sumelor depuse ca garantie.

 

Procedura ulterioara desfasurarii licitatiei

 

Adjudecatarul bunului are obligatia de a incheia procesul-verbal de licitatie imediat dupa incheierea sedintei de licitatie.

 

Plata diferentei intre pretul de adjudecare si cuantumul cautiunii (garantiei), inclusiv TVA-ul aferent pretului, daca este cazul, se va efectua in cel mult 30 de zile lucratoare de la data semnarii procesului-verbal de licitatie. La cererea adjudecatarului, termenul pentru plata pretului poate fi prelungit in mod exceptional, cu pana la 90 de zile de la data adjudecarii.

 

In cazul in care adjudecatarul nu semneaza procesul-verbal de licitatie, garantia adjudecatarului se va retine cu titlu de daune-interese, licitatia urmand a fi reluata.

 

Predarea bunului nu va avea loc decat dupa achitarea integrala a pretului de adjudecare, data la care se va intocmi si procesul-verbal de adjudecare, act ce va reprezenta titlul de proprietate pentru adjudecatar, potrivit legii. In cazul in care legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica, contractele de vanzare-cumparare vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitatie. Taxele notariale vor fi suportate de cumparator.

 

In situatia in care pretul nu se achita pana la termenul scadent, vanzarea este desfiintata de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata, sumele achitate pana la acea data fiind retinute drept despagubiri.

 

Debitoarea AGROFAM TRADING SRL are contul colector deschis la CEC Bank, RO09CECEIL0130RON0560259.

 

Comunicarea intre vanzator si ofertanti se va face astfel :

-pentru vanzator, la faxul 0243/273761 si e-mail cabavstroe@yahoo.com;

-pentru ofertant, la faxul desemnat de acesta si mentionat in procesul-verbal       

 de licitatie.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Prin practician in insolventa

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.56/13.02.2023

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                       DEBITOARE: AGROFAM TRADING S.R.L.                                        

JUDECATOR SINDIC                                                      <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.2457/98/2016

Termen: 17.02.2023

 

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN  CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint?, am urm?rit finalizarea lucr?rii de evaluare a bunurilor identificate ulterior inventarierii. Raportul de evaluare a fost finalizat ?i a fost depus la dosar, dup? care am convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 17.02.2023, în vederea prezent?rii acestuia si a modalit??ii de vânzare.

 

Pân? la aceast? dat?, în urma vanzarii bunurilor, am incasat suma de 80.000 lei. Cum cea mai mare parte a bunurilor valorificate erau luate în garan?ie de creditoarea AJFP, aceasta a fost beneficiara distribuirii sumei de 49.906,72 lei.

 

In urma distribuirilor efectuate de debitoarea Agrofam Holding SRL-in reorganizare, unde avem calitatea de creditor, am notificat creditorii beneficiari ai acestor distribuiri in vederea ajustarii creantelor cu care sunt inscrisi si in tabelul creditorilor la Agrofam Trading SRL, izvorul creantelor lor fiind acelasi. O parte dintre creditorii notificati au raspuns, astfel ca am modificat tabelul creditorilor, in sensul reducerii creantelor. Ca urmare, am revizuit tabelul creditorilor, in raport cu valorile comunicate de acestia. Dat fiind faptul ca nu am primit toate raspunsurile de la creditori, am fost in imposibilitate de a stabili sumele ce vor fi distribuite.

 

Am solu?ionat cererea doamnei Cuciureanu Paulica-Gabriela, care, în urma execut?rii sale silite de catre Banca Transilvania SA, în calitatea sa de garant al debitoarei Agrofam Trading SRL, a depus declaratie de creanta in valoare de 68.452,99 lei, subrogându-se astfel bancii.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Tinand seama de situatia aratata, solicitam continuarea procedurii in vederea valorificarii bunurilor ramase in ppatrimoniul debitoarei.

 

De asemenea, in raport cu raspunsurile creditorilor notificati, vom reajusta creantele, vom revizui tabelul creditorilor si vom intocmi un nou plan de distributie partiala a sumelor incasate.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit.20.12.2022

600

Plata servicii contabile octombrie-decembrie 2022

 

2

OP 27/22.12.2022

11.913

Plata TVA

 

3

OP 1/30.01.2023

1.500

Plata servicii evaluare

 

4

OP 28/22.12.2022

3.000

Plata onorariu lichidator judiciar

noiembrie si decembrie 2022

 

5

OP 2/13.02.2022

49.906,72

Plata ANAF, aferent sechestru

 

 

Soldul contului colector la data de 13.02.2023 era de 4.115.995 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor din data de 29.11.2022 la suma de 1.500 lei/luna si 5% din sumele ce vor fi distribuite creditorilor.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 13.02.2023.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]