AGROBARAGANUL SRL-FALIMENT

2011-12-27


AGROBARAGANUL SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.129/08.04.2022

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                            DEBITOARE : AGROBARAGANUL S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                   <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                    

Dosar nr. 651/98/2009

Termen: 15.04.2022

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  IN PERIOADA DE REFERINTA

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1.ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, dupa finalizarea activitatii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, am intocmit situatiile financiare finale, planul de distributie si raportul final, in vederea inchiderii procedurii.

 

De asemenea, au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Nemaifiind activitati de efectuat, solicitam inchiderea procedurii.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura in perioada de referinta este redata mai jos :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit.7/25.03.2022

500

Vanzare deseuri semiremorca

incasare

2

Chit.822/01.04.2022

500

Onorariu lichidator

plata

3

OP 4/07.04.2022

310

Taxa 2% UNPIR

plata

4

OP 5/07.04.2022

600

Servicii contabilitate 2 luni

plata

5

OP 6/07.04.2022

11.980

Onorariu lichidator

plata

 

Onorariul lichidatorului este stabilit in sistem mixt, avand o componenta fixa, de 1.500 lei/lun?, fara TVA, pe toat? durata procedurii, si o componenta variabila, de 1% din sumele distribuite creditorilor, fiind decontat doar partial.

 

Soldul contului la data de 07.04.2022 era de 0 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI         

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21 din lege, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic  la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 08.04.2022.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL


EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.131/08.04.2022                          

 

 

 

 

RAPORT FINAL PRIVIND DEBITORUL

AGROBARAGANUL S.R.L. TANDAREI

 

 

 

Numar dosar        : 651/98/2009

Judecator sindic    : Iancu Mioara

Temei juridic         : art.129 din Legea nr.85/2006

Lichidator judiciar : Euroial Insol S.P.R.L.

Debitor                  : AGROBARAGANUL S.R.L. 

 

 

I. Preliminarii

 

Societatea AGROBARAGANUL S.R.L.  are sediul in or. Tandarei, str.Bucuresti, bl.52H, sc.B, ap.7, jud.Ialomita, este inregistrata la O.R.C. sub nr.J21/172/1998, inregistrata fiscal sub nr.10930183, si are ca obiect principal de activitate comert cu ridicata a cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat(cod 4621).

 

Capitalul social  este de  200 lei , divizat in 20 parti sociale, detinute de un singur asociat, in persoana d-lui Nicolae Catalin Marian, care detine si calitatea de administrator.

 

Din datele furnizate de administratorul social, coroborate cu informatiile de la Registrul Comertului, societatea era in functiune la data deschiderii procedurii si are depuse bilanturile contabile la zi.

 

Prin sentinta comerciala nr.289F/26.06.2009, Tribunalul Ialomita a dispus, in baza Legii nr.85/2006, la cererea creditoarei VA INTERTRADING AKTIENGESELLSHAFT Austria, deschiderea procedurii insolventei debitoarei AGROBARAGANUL S.R.L.

 

Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea administratorului judiciar, stabilindu-se un onorariu de 1.500 lei pe toata perioada procedurii, plus TVA.

Prin hotararea Adunarii Creditorilor a fost confirmat administratorul judiciar si s-a stabilit un onorariu fix de 1.500 lei, fara TVA, pe intreaga durata a procedurii de observatie.

 

Prin sentinta comerciala  nr. 680F/02.10.2009, tribunalul a dispus trecerea la procedura de faliment a debitoarei, fiind mentinut ca lichidator Euroial Insol SPRL, cu un onorariu de 1.500 lei, fara TVA, iar prin Hotararea Adunarii Creditorilor nr.6/17.09.2013, s-a stabilit componenta variabila a onorariului in procent de 1% din sumele distribuite creditorilor.

 

La elaborarea raportului au fost folosite informatiile furnizate de reprezentantul societatii, precum si cele existente la Ministerul Finantelor Publice.

 

Pe toata durata derularii procedurii, practicianul in insolventa a informat creditorii si judecatorul-sindic cu privire la stadiul procedurii, prin rapoartele de activitate depuse.

 

II.Stabilirea masei pasive

 

In vederea stabilirii masei pasive a debitorului AGROBARAGANUL S.R.L., practicianul a notificat deschiderea procedurii insolventei tuturor creditorilor din lista prezentata de catre debitor, in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2006, punandu-li-se in vedere sa depuna declaratii de creanta in vederea intocmirii tabelului creditorilor. Dupa depunerea si verificarea tuturor creantelor, a fost intocmit tabelul preliminar, care a devenit si definitiv.

Totalul masei pasive, astfel cum acesta a fost stabilit ca urmare a verificarilor efectuate, este de 14.702.294,61 lei, asa cum rezulta din tabelul definitiv consolidat.  

 

III.Stabilirea masei active

 

Din documentele contabile si din declaratia administratorului debitoarei a rezultat ca societatea detinea mijloace fixe.

                    

Pentru a stabili masa activa a debitorului, in conformitate cu prevederile Legii  nr.85/2006, s-a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului acestuia. Inventarierea  s-a efectuat in anul 2010, ocazie cu care s-a constatat ca in patrimoniul debitoarei existau bunuri din clasa clasa cladiri, terenuri, mijloace de transport si echipamente tehnologice.       

 

 

 

 

 

NR.

DENUMIREA BUNURILOR

U/M

CANT

PRET EVALUAT

VALOARE

CRT.

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Teren+constructii , situate in or.Tandarei , sos.Brailei

buc.

1

1.200.000

1.200.000

2

Componente electronice (calculatoare , laptopuri , monitoare , server)

buc.

1

7390

7390

3

Autotractor cu cabina avansata cu 2 usi , marca DAC IL 14 AGB

buc.

1

29.050

29.050

4

Semiremorca tip cistern IL 13 AGB

buc.

1

42.300

42.300

5

Cap tractor MAN 18460 TGA IL 11 AGB

buc.

1

59.360

59.360

6

Buldoexcavator JCB 3CX

buc.

1

63.600

63.600

7

Aparate aer conditionat – 6 bucati

buc.

6

594

3.564

8

Cazan gazeificare Attack

buc.

1

4427

4.427

9

Sistem antiefractie Cerber C51

buc.

1

93

93

10

Magazie(birou sectie) si remiza(atelier sectie mecanizare nr.1), situate in com.Daeni, jud.Tulcea

buc.

1

64.450

64.450

11

Semiremorca marca SCHMITZ

IL 03 LZV deseuri fier

buc.

1

5.000

5.000

12

Complex crestere animale Gheorghe Lazar

buc.

1

3.099.821

3.099.821

 

T O T A L  G E N E R A L

 

 

 

4.579.055

                 

 

 

IV.Efectuarea lichidarii

 

In vederea efectuarii activitatii de lichidare a patrimoniului debitoarei, am dispus evaluarea bunurilor inventariate, valoarea rezultata, conform raportului de evaluare depus, fiind de 4.579.055 lei. Potrivit Legii nr.85/2006, procedura de valorificare a bunurilor a constat in vanzarea la licitatie publica, in baza Codului de procedura civil?, asa cum s-a aprobat de c?tre creditori, efectuandu-se publicitatea prin presa locala, cat si prin afisarea pe site-ul propriu si pe alte site-uri specializate.

 

In urma sedintelor de licitatie organizate in perioada 2011-2022, bunurile aflate in patrimoniul debitoarei au fost vandute pentru pretul total de 561.293 lei.

 

Fondurile obtinute din lichidare, provenite din vanzarea bunurilor, au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor de procedura, iar diferente rezultata, in suma de 282.874 lei, a fost distribuita creditorilor, conform tabelului de distribuire.

 

Situatia incasarilor si a platilor efectuate in cadrul procedurii, pe intreaga perioada, este redata mai jos, cu respectarea dispozitiilor art.21 din Legea nr.85/2006.

 

 

 

 

V.Situatiile financiare finale ale procedurii de lichidare

 

In conformitate cu prevederile art.129 din Legea nr.85/2006, situatia financiara finala a procedurii insolventei debitorului AGROBARAGANUL S.R.L. se prezinta astfel:

 

                                   Bilant general de lichidare 

 

INDICATORI

     PERIOADA 2010-2022

incasari

plati

Sold initial

0

 

Incasare vanzare bunuri

561.293

 

Recuperare creante

12.251

 

Dobanzi bancare

117

 

Venituri din activitati diverse

0

 

Salarii

 

20.448

Onorariu lichidator

 

170.018

Postale , publicitate

 

6.368

Materiale , energia , apa

 

 

Evaluare

 

9.000

Comision bancar

 

4.747

Servicii contabilitate

 

41.072

Servicii terti(firma paza, impozite,taxe,transport)

 

25.210

Sume restituite lichidatorului

 

 

Taxa 2% UNPIR

 

10.801

Impozit

 

 

T.V.A. pe perioada lichidarii

 

3.123

Distribuire creditori

 

282.874

TOTAL

573.661

573.661

SOLD

                                     0

 

 

VI.Concluzii

 

Avand in vedere considerentele prezentate in sinteza, solicitam aprobarea prezentului raport final, urmand s? se dispuna inchiderea procedurii de faliment a debitoarei AGROBARAGANUL S.R.L., in conformitate cu prevederile art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006, cu consecinta radierii acesteia din Registrul Comertului.

 

Societatea debitoare nu a prezentat probleme de mediu, iar arhiva a ramas in paza si pastrarea administratorului special, dl Nicolae Catalin Marian, potrivit protocolului incheiat cu acesta.

 

Prezentul raport va fi comunicat creditorilor si debitorului, fiind afisat la usa Tribunalului Ialomita.

 

De asemenea, in conformitate cu disp.art.136 din Legea nr.85/2006, solicitam sa se dispuna descarcarea lichidatorului si a tuturor persoanelor care ne-au asistat in prezenta procedura de toate îndatoririle si responsabilit?tile ce ne-au revenit în baza legii.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Prin asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.130/08.04.2022

 

 

 

 

RAPORT ASUPRA FONDURILOR OB?INUTE DIN LICHIDARE ?I PLANUL DE DISTRIBUIRE PENTRU DEBITORUL AGROBARAGANUL  S.R.L.

 

 

 

Caset? text: Num?r dosar : 651/98/2009, Tribunalul Ialomita , Sec?ia Civila
Judec?tor sindic : Iancu Mioara
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea nr.85/2006

 

 

 

 

 

Lichidator judiciar: EUROIAL INSOL SPRL

 

Debitor: AGROBARAGANUL SRL

 

1. Soldul contului de lichidare  : 0

 

Soldul contului la inceputul anului 2009 era de 0 lei .

 

2. Incasari din valorificarea bunurilor :

 

Au fost vandute bunuri din patrimoniul debitoarei, valoarea obtinuta fiind de 561.293 lei. 

 

3. Men?iuni privind fondurile ob?inute din încasarea de crean?e :

 

Au fost obtinute fonduri din recuperarea creantelor, in suma de 12.251 lei.

 

4. Mentiuni privind veniturile din dobanzi : 117 lei .

 

5. Totalul sumelor aflate in contul de lichidare : 0 lei .

 

6. Men?iuni privind plata retribu?iei lichidatorului judiciar :

 

Prin sentinta comerciala nr.289F din data de 26.06.2009, Tribunalul Ialomita a dispus, in baza Legii nr.85/2006, la cerere creditoarei VA INTERTRADING AKTIENGESELLSHAFT Austria, deschiderea procedurii insolventei debitoarei AGROBARAGANUL S.R.L.

 

Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea administratorului judiciar provizoriu, stabilindu-se un onorariu de 1.500 lei pe toata perioada procedurii, plus TVA.

 

Prin hotararea Adunarii Creditorilor a fost confirmat administratorul judiciar si s-a stabilit un onorariu fix de 1.500 lei, fara TVA, pe intreaga durata a procedurii de observatie.

 

Prin sentinta comerciala nr. 680F/02.10.2009, tribunalul a dispus trecerea la procedura de faliment a debitoarei, fiind mentinut ca lichidator Euroial Insol SPRL, cu un onorariu de 1.500 lei, fara TVA, iar prin Hotararea Adunarii Creditorilor nr.6/17.09.2013, s-a stabilit componenta variabila a onorariului in procent de 1% din sumele distribuite creditorilor.

 

7. Men?iuni privind plata cheltuielilor prevazute la art.121 pct.1 si art.123 pct.1 din Legea privind procedura insolventei, precum si sumele distribuite:

 

Cheltuielile de procedura decontate pana la aceasta data , in conformitate cu dispozitiile art.121 pct.1 si art.123 pct.1 din Legea nr.85/2006 , sunt urmatoarele :

·       Onorariu lichidator                                                     – 170.018 lei ;

·       Cheltuieli cu servicii la terti (contabil , evaluator)    –  50.072 lei ; 

·       TVA de plata                                                                – 3.123 lei ;

·       Cheltuieli cu salarii si asimilate                                 –  20.448 lei ;

·       Comision bancar                                                        –   4.747 lei ;

·       Cheltuieli cu energia si apa                                      –    0  lei ;

·       Cheltuieli cu publicitatea                                           –  6.368 lei ;

·       CHELTUIELI cu amenzi si penalitati                        -     0 lei ;

·       Taxa UNPIR 2%                                                       -   10.801  lei ;

·       Impozit                                                                      -      0   lei ;

·       Servicii terti                                                               -   25.210 lei:

·       Sume distribuite creditorilor                                    -      282.874 lei .

     ______________________________________________________________

     TOTAL SUME DISTRIBUITE SI CHELTUIELI DE PROCEDURA :  573.661 lei .

 

8.Alte mentiuni :

 

Soldul contului colector la data de 07.04.2022 este 0. 

 

Sumele obtinute din vanzarea bunurilor debitoarei nu au asigurat acoperirea integrala a cheltuielilor de procedura.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian StroeNr. 132/08.04.2022

 

TRIBUNALUL IALOMITA

DOSAR NR.651/98/2009

 

 

              TABELUL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANTELOR DEBITOAREI S.C.AGROBARAGANUL S.R.L. TANDAREI

                                                                                                  -revizuit la 07.04.2022-

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-02.10.2009 (1 euro=4,28 lei)

Nr.

crt.

                

             Creditori

 

Sediul

creditorului

 

       Val.creantei

          inscrise

              -lei-

 

Caracteristi

cile

creantei

 

 Creanta admisa in  urma verificarii

            -lei-

      

Creanta ramasa dupa distribuire

Ponderea creantei (%)

 

Observatii

 

categ.

total

 

GARANTATI

 

 

 

 

 

 

 

 1.

ALPHA BANK ROMANIA S.A.

Bucuresti , Calea Dorobantilor , 237B , sector 1

altoma@alphabank.ro

2.928.899,21

Art.121 pct.2

 

2.928.899,21

2.736.024,71

37,75

18,97

Contract  de ipoteca rang I nr. 34/2008

Contracte de garantie mobiliara

 2.

PATRIA BANK S.A.

(BANCA COMERCIALA CARPATICA – SUCURSALA BREZOIANU)

Bucuresti , str.Ion Brezoianu, 31-33, sector1, ioana.ignat@carpatica.ro

Diana.misu@carpatica.ro

Ioana.cucias@carpatica.ro

 

4.601.914,63

Art.121 pct.2

4.601.914,63

4.511.914,63

62,25

31,29

Contracte de ipoteca si garantii mobiliare

 

TOTAL I

 

7.530.813,84

 

7.530.813,84

7.247.939,34

100

 

 

 

PRIORITARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Bucuresti , Calea Victoriei, nr.222 , sector 1

1003,77

Art.123 pct.3

1.003,77

1.003,77

100

0,01

 

 

TOTAL II

 

1.003,77

 

1.003,77

1.003,77

100

 

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE  A CONTRIBUABILILOR MIJLOCII

Slobozia , bd.M.Basarab , 14

1.596.384

1.880,2

Art.121 pct.2

Art.123 pct.4

1.598.264,2

1.598.264,20

89,98

11,08

 

 5.

ORASUL TANDAREI

Tandarei , str.Bucuresti ,  nr.190 , IL

9.052,68

Art.123 pct.4

9.052,68

9.052,68

0,51

0,06

 

 6.

COMUNA GHE.LAZAR

Gh.Lazar , IL

77.149,20

Art.123 pct.4

77.149,20

77.149,20

4,34

0,54

 

 7.

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Slobozia , str.Lacului , nr.12 , IL

208,80

Art.123 pct.4

208,80

208,80

0,02

0,01

 

8.

COMUNA MARCULESTI (CONSILIUL LOCAL)

Com.Marculesti, jud.Ialomita

91.540,47

Art.123 pct.4

91.540,47

91.540,47

5,15

0,63

 

 

TOTAL III

 

1.776.215,35

 

1.776.215,35

1.776.215,35

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.

S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.

Bucuresti , str.Drumul Sabareni , nr.24-26 , sector 6

365,98

Art.123 pct.8

365,98

365,98

0,01

0,01

 

 10.

S.C.CEFIN ROMANIA S.R.L.

Bucuresti , sect.6 Preciziei Bussines Center , bd. Preciziei ,nr.1,et.4

25.321,54

Art.123 pct.8

25.321,54

25.321,54

0,48

0,18

 

11.

S.C.GRYMPEX S.R.L.

Slobozia , bd.M.Basarab , bl.L1 , sc.A , ap.3

32.043,71

Art.123 pct.8

32.043,71

32.043,71

0,61

0,22

 

12.

S.C.AGRODANCOS S.R.L.-in insolventa

Tandarei , sos.Brailei , 56

105.712,47

Art.123 pct.8

105.712,47

105.712,47

2,01

0,73

 

13.

S.C.TRANS U-D 406 S.R.L.

Tulcea , str.Combustibilului nr.3 ,TL

Fax 0240535070

8.395,45

Art.123 pct.8

8.395,45

8.395,45

0,16

0,06

 

14.

S.C.VODAFONE ROMANIA S.A.

Bucuresti

23.980,92

Art.123 pct.8

23.980,92

23.980,92

0,46

0,17

 

15.

S.C. FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV S.A.

Bucuresti

4.566,98

Art.123 pct.8

4.566,98

4.566,98

0,09

0,03

 

16.

INVEST CAPITAL MALTA LTD

 

Bucuresti , Intrarea Nestorei nr.1, et.10, sector 4, contact@kruk.com.ro

220.805,42

Art.123 pct.8

220.805,42

220.805,42

4,21

1,53

 

17.

S.C.LIMOROM S.R.L.

Sibiu

31.333,29

Art.123 pct.8

31.333,29

31.333,29

0,60

0,22

 

18.

S.C.EURO SOLUTIONS S.R.L.

Slobozia , str.Filaturii , nr.2 , IL

26.034,46

Art.123 pct.8

26.034,46

26.034,46

0,50

0,18

 

19.

S.C.MIXAJ COM S.R.L.

Slobozia , str.Brailei , nr.17 , IL

9.223,59

Art.123 pct.8

9.223,59

9.223,59

0,18

0,06

 

20.

S.C.IMPEX AGROREP S.R.L.

Tandarei , str.Bucuresti , nr.3 , IL

68.849

Art.123 pct.8

68.849

68.849

1,31

0,47

 

21.

S.C.AGROLUCIU S.R.L.

Slobozia , str.Cuza Voda , nr.23 , IL

37.518,20

Art.123 pct.8

37.518,20

37.518,20

0,71

0,26

 

22.

S.C.COPYPREX S.R.L.

Slobozia , bd.Cosminului , IL

1.143,63

Art.123 pct.8

1.143,63

1.143,63

0,02

0,01

 

23.

S.C.EXCELSIOR S.R.L.

Tandarei , str.Mecanizatori , nr.3 , IL

64.413,47

Art.123 pct.8

64.413,47

64.413,47

1,23

0,45

 

24.

S.C. ROMTELECOM S.A.

Bucuresti

1.209,60

Art.123 pct.8

1.209,60

1.209,60

0,02

0,01

 

25.

S.C. AFIN LEASING IFN S.A.

Bucuresti ,

343.897,33

Art.123 pct.8

343.897,33

343.897,33

6,55

2,38

 

26.

S.C.AGROLOC S.R.L.

Slobozia , bd. M.Basarab , bl.X , sc.B , ap.3 , IL

35.022,84

Art.123 pct.8

35.022,84

35.022,84

0,67

0,24

 

27.

S.C.CONTE IMPEX S.R.L.

Slobozia , bd.M.Basarab , bl.MB19 , sc.A , ap.4 , IL

2.900,49

Art.123 pct.8

2.900,49

2.900,49

0,06

0,02

 

 

28.

S.C.PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A.

Bucuresti , str.Prof.Dr.Victor Babes , nr.3 , sector 5

office@millennium-assistance.ro

34.115,69

Art.123 pct.8

34.115,69

34.115,69

0,65

0,24

 

29.

S.C.PORSCHE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Bucuresti , str.Prof.Dr.Victor Babes , nr.3 , sector 5

office@millennium-assistance.ro

11.878,94

Art.123 pct.8

11.878,94

11.878,94

0,23

0,08

 

30.

S.C.VANESSA STAR S.R.L.

Medgidia , DN22C , CT

834.583,85

Art.123 pct.8

91.977,91

91.977,91

1,75

0,64

 

31.

S.C.XANNAT MINERALS S.R.L.

Bucuresti , str. Lanariei , nr.109 , sector 4, prin:

office@vdalegal.com

150.382,57

Art.123 pct.8

150.382,57

150.382,57

2,87

1,04

 

32.

S.C.EXPOCAR TRADE S.R.L.

Constanta , str. Baba Novac , 165

38.253,54

Art.123 pct.8

38.253,54

38.253,54

0,73

0,27

 

33.

S.C. AS EM BOIANG S.R.L.

Slobozia Noua , str.CD Gherea , nr.22A , IL

5.950

Art.123 pct.8

5.950

5.950

0,11

0,04

 

34.

IACOB MIHAI – INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Sat Fratilesti , com.Saveni , IL

42.328,58

60.953,15

Art.123 pct.8

42.328,58

42.328,58

0,81

0,29

Creanta admisa partial

35.

S.C.CARGO TERRA S.R.L.

Slobozia , str.Garii Noi , nr.5 , IL

12.806

Art.123 pct.8

12.806

12.806

0,24

0,09

 

36.

S.C.NET-I-COM S.R.L.

Slobozia , str.Lacului , bl.U20 , sc.A , ap.12 , IL

9.728

Art.123 pct.8

9.728

9.728

0,19

0,07

 

37.

S.C.A.G.F.D.  S.R.L.

Tandarei , str.Teilor , nr.1 , IL

15.368,72

Art.123 pct.8

15.368,72

15.368,72

0,29

0,10

 

38.

S.C.LUCK AG S.R.L.

 

Fetesti , str.Calarasi , vila Z26 , ap.4 , IL

88.905,43

Art.123 pct.8

88.905,43

88.905,43

1,69

0,62

 

39.

S.C.AGRO OIL SERVICE S.R.L.

Slobozia , bd.M.Basarab , bl.J2 , parter , IL

15.350,51

Art.123 pct.8

15.350,51

15.350,51

0,29

0,10

 

40.

S.C.MHS TRUCK&BUS S.R.L.

Bucuresti , bd.Iuliu Maniu , nr.592 , corp C , sector 6

6.631,92

Art.123 pct.8

6.631,92

6.631,92

0,13

0,04

 

41.

S.C.FARESIN ROMANIA S.R.L.

Mogosoaia , str.Morii , nr.6 , IF

1.407.874,65

Art.123 pct.8

1.407.874,65

1.407.874,65

26,83

9,76

 

42.

S.C.MEM IMPEX S.R.L.

Bucuresti , str.Lacul Plopului , nr.7 , bl.V20 , ap.92 , sect.5

1.273,09

Art.123 pct.8

1.273,09

1.273,09

0,02

0,01

 

43.

S.C.GREEN HARVEST S.R.L.

Timisoara , str. Infratirii , nr.15

78.697,08

Art.123 pct.8

78.697,08

78.697,08

1,50

0,55

 

44.

S.C.MINIERA MEDGIDIA S.A.

Medgidia , sos.Constantei , nr.10 , CT

48.552,32

Art.123 pct.8

48.552,32

48.552,32

0,92

0,34

 

45.

S.C.SARTOROM IMPEX S.R.L.

Bucuresti , sos.Fundeni , nr.13 , sector 2

8.274,95

Art.123 pct.8

8.274,95

8.274,95

0,16

0,06

 

46.

V.A.INTERTRADING AKTIENGESELLSHAFT

Otopeni , Calea Bucuresti , 247 , Ilfov

784.063,96

Art.123 pct.8

784.063,96

784.063,96

14,94

5,44

 

47.

ENEL ENERGIE S.A.

Slobozia , bd.Chimiei , nr.10

alina.negoita@coface.com

0212034882

1220,84

Art.123 pct.8

1.220,84

1.220,84

0,02

0,01

 

48.

S.C.EMN COMPANY S.R.L.-in faliment

Tandarei , str.Bucuresti , bl.52H , sc.B , ap.7

1.297.395,11

Art.123 pct.8

1.297.395,11

1.297.395,11

24,72

9,00

 

49.

S.C.ROMTELECOM S.A.

Bucuresti , str.Girlei , nr.1B , sector 1

2.044,20

Art.123 pct.8

2044,20

2044,20

0,04

0,01

 

50.

S.C.PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L.

Bucuresti , bd.Unirii , nr.2 , bl.8A , sc.1 , ap.25 , sector 4

2.826,29

Art.123 pct.8

2826,29

2826,29

0,05

0,02

 

51.

SC AGRICOLA GAINA SRL

Giurgeni , IL

44.397

Art.123 pct.8

44.397

44.397

0,85

0,31

 

52.

S.I.S.E. MUNTENIA NORD-A.I.S.E. BUZAU

Buzau , str. Maresal Al.Averescu , nr.3

4.566,98

Art.123 pct.7

4.566,98

4.566,98

0,09

0,03

 

 

TOTAL IV

 

6.051.161,74

 

5. 247.602,65

5. 247.602,65

100

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

SALARIATI

 

146.659

Art.123 pct.3

146.659

146.659

100

1,02

 

 

TOTAL V

 

146.659

 

146.659

146.659

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

15.505.853,70

 

 

14.702.294,61

14.419.420,11

 

100

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Lichidator judiciar                                                                                                                                                                                                                                 Euroial Insol SPRL 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]