AGROLIB SMART INTERNATIONAL SRL-INSOLVENTA

2012-10-16


AGROLIB SMART INTERNATIONAL SRL-INSOLVENTA

 


 

NOTIFICARE PRIVIND

DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE DE INSOLVEN??

 

 

 

        Nr.: 143

        Data emiterii : 10.04.2023

 

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.820/98/2022, aflat pe rolulTribunalul Ialomita, Sec?ia Comerciala, Judecator sindic .

2. Arhiva/registratura instan?ei: Tribunalul Ialomita, mun.Slobozia, bd.Cosminului, nr.12, Ialomita, num?r de telefon 0243/236.952, fax 0243/232.266, programul arhivei/registraturii instan?ei : 8:30-12:30.

2.1. Debitor : AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L., Cod Unic de Inregistrare 32905130, cu sediul in Sat Malu, Comuna Sfîntu Gheorghe, str.Fermei, nr.12, jud.Ialomi?a, Num?r de ordine în registrul comer?ului J21/430/2014.

2.2. Administrator special al debitorului  : nedesemnat.

3. Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolven?ei : la cererea creditoarei YANLUC COMPANY SRL.

4. Administrator judiciar provizoriu: Euroial Insol I.P.U.R.L., cod de identificare fiscal? 27289262, sediu profesional in mun. Slobozia, str.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jude? Ialomita, atestat UNPIR RFO II0480, tel/fax 0040-243-273761, mobil 0721/367.804, e-mail, cabavstroe@yahoo.com, web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L., conform hotararii din data de 07.04.2023 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr. 820/98/2022, în temeiul art.100 raportat la art.71 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei

NOTIFIC?

7. Deschiderea procedurii insolven?ei împotriva debitorului AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L. prin încheierea din data de 07.04.2023 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr. 820/98/2023.

7.1. Debitorul AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L. are obliga?ia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s? depun? la dosarul cauzei documentele prev?zute la art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa.

7.2. Creditorii debitorului AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L. trebuie s? procedeze la înscrierea la masa credal? a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a crean?ei în condi?iile urm?toare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean?ei

Termenul limit? pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor în tabelul preliminar al crean?elor este 22/05/2023;

În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a crean?ei pân? la termenul men?ionat atrage dec?derea din drepturi privind crean?a/crean?ele pe care le de?ineti împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii:

Termenul limit? pentru verificarea crean?elor, întocmirea, afi?area ?i comunicarea tabelului preliminar al crean?elor este 12/06/2023;

Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii cu privire la creante si pentru definitivarea tabelului  crean?elor este 06/07/2023.

Potrivit art.71 alin.2 din Legea nr.85/2014, creditorii pot formula opozitii impotriva deschiderii procedurii in termen de 10 zile de la primirea notificarii emise de catre administrator judiciar provizoriu.

 

Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 19.06.2023, la sediul administratorului judiciar, ora 13:00, avand ca ordine de zi prezentarea raportului privind cauzele si imprejurarile care au condus la aparitia insolventei debitorului, desemnarea Comitetului Creditorilor, confirmarea administratorului judiciar si stabilirea onorariului, propunerea fiind de 2.000 lei/luna, stabilit? prin hot?rârea judec?torului sindic.

8. Deschiderea procedurii de insolventa se notific? Oficiului registrului comer?ului de pe lâng? Tribunalul Ialomita pentru efectuarea men?iunii.

 

INFORMA?II SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credal? este necesar s? se completeze ?i s? se transmit? la Tribunal „Cererea de înscriere a crean?ei în tabelul preliminar” cu  respectarea dispozi?iilor art. 104 alin(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa.

? Cererea de înscrierea crean?ei în tabelul preliminar va fi înso?it? de documentele justificative ale crean?ei ?i actele care atest? constituirea de garan?ii, în copii certificate.

? Cererea de înscriere a crean?ei ?i documentele care o înso?esc vor fi depuse la dosar sau transmise prin po?t? pe adresa instan?ei,  în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar ?i unul pentru a r?mâne la dosar, cu men?iunea c? exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po?t?.

? Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea depusa la tribunal va fi înso?it? de dovada pl??ii taxei judiciare de timbru în sum? de 200 lei .

5. Creditorii sunt rugati sa inscrie in cerere nr.de fax sau adresa de mail pentru simplificarea procedurii de comunicare a actelor intocmite de administratorul judiciar.

6.Debitoarea va comunica numele si adresa persoanei care sa indeplineasca functia de administrator special, asa cum este prevazuta de disp.art.art.5 pct.4 si art.52 din Legea nr.85/2014.

 

Restric?ii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspend? toate ac?iunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea crean?elor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa).

 

 

Administrator judiciar provizoriu

EUROIAL INSOL IPURL

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]