AGROLIB SMART INTERNATIONAL SRL-INSOLVENTA

2012-10-16


AGROLIB SMART INTERNATIONAL SRL-INSOLVENTA

Nr.77/20.02.2024

 

 

 

NOTIFICAREA DESCHIDERII

                                                              PROCEDURII DE FALIMENT 

 

 

                                                                                                                    

1. Date privind dosarul: Nr.820/98/2022, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Comerciala, Judecator sindic Alecxandru Petronel Iulian.

2. Arhiva/registratura instan?ei: mun.Slobozia, bd.Cosminului, nr.12, Ialomita, num?r de telefon 0243/236.952, fax 0243/232.266, programul arhivei/registraturii instan?ei : 8:30-12:30.

3.1. Debitor : AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L., Cod Unic de Inregistrare 32905130, cu sediul in Sat Malu, Comuna Sfîntu Gheorghe, str.Fermei nr.12, jud.Ialomi?a, Num?r de ordine în registrul comer?ului J21/430/2014.

3.2. Administrator special al debitorului  : Atebar Rajib Melod.

4. Creditori, lista anexa.

5. Lichidator judiciar : Euroial Insol IPURL, cod de identificare fiscal?  27289262, sediu profesional in mun.Slobozia, bd.M. Basarab nr.16, bl.B3, parter, jude? Ialomita, inreg. UNPIR RFO II 0480, tel/fax 0040-243-273761, e-mail, cabavstroe@yahoo.com, web-site www.euroialinsol.ro.

6. Subscrisa Euroial Insol IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L., conform sentintei nr.80/F din data de 25.01.2024 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr. 820/98/2022, în baza art.145 alin.(1) lit.B din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa, dispune intrarea in procedura falimentului a debitoarei AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L.

 

 

NOTIFIC?

7. Intrarea debitoarei în procedura de faliment, potrivit art.145 alin.(1) lit.B din Legea nr.85/2014.

7.1. Debitoarea  are obliga?ia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s? depun? la dosarul cauzei documentele prev?zute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolven?ei, care nu au fost depuse.

7.2. Creditorii debitoarei AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L. trebuie s? procedeze la înscrierea la masa credal? a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a crean?ei în condi?iile urm?toare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean?ei :

Termenul limit? pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment, în vederea intocmirii tabelului suplimentar al crean?elor este 08/03/2024;

În temeiul art. 114 alin.1 din Legea privind procedura insolven?ei, nedepunerea cererii de admitere a crean?ei pân? la termenul men?ionat atrage dec?derea din drepturi privind crean?a/crean?ele de?inute împotriva debitoarei.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentin?a de intrare in faliment :

Termenul limit? pentru verificarea crean?elor, întocmirea, afi?area ?i comunicarea tabelului suplimentar al crean?elor este 05/04/2024;

Termenul de depunere la tribunal a contestatiilor, va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar;

Termenul pentru pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat al crean?elor este 02/05/2024.

 

Pentru continuarea procedurii, va solicitam ca in termen de 10 zile sa depuneti documentele societatii (ultimul bilant, ultima balanta intocmita inaintea deschiderii procedurii, lista creditorilor si adresele acestora, lista debitorilor si adresele acestora, inventarul patrimoniului, registrul de casa, extrasul de cont bancar, actul constitutiv al societatii, certificatul de inregistrare in scopuri de TVA si ultimele declaratii depuse pentru luna anterioara deschiderii procedurii).

 

8. Deschiderea procedurii de insolventa se notific? Oficiului registrului comer?ului de pe lâng? Tribunalul

Ialomita pentru efectuarea men?iunii.

INFORMA?II SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credal? este necesar s? se completeze ?i s? se transmit? la Tribunal „Cererea de înscriere a crean?ei în tabelul suplimentar” cu  respectarea dispozi?iilor art. 104 alin(1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolven?ei.

? Cererea de înscrierea crean?ei în tabelul suplimentar va fi înso?it? de documentele justificative ale crean?ei ?i actele care atest? constituirea de garan?ii, în copii certificate.

? Cererea de înscriere a crean?ei ?i documentele care o înso?esc vor fi depuse la dosar sau transmise prin po?t? pe adresa instan?ei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar ?i unul pentru a r?mâne la dosar, cu men?iunea c? exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po?t?.

? Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea depusa la tribunal va fi înso?it? de dovada pl??ii taxei judiciare de timbru în sum? de 200 lei.

5. Creditorii sunt rugati sa inscrie in cerere nr.de fax sau adresa de mail pentru simplificarea procedurii de comunicare a actelor intocmite de lichidatorul judiciar.

 

 

 

Lichidator judiciar

EUROIAL INSOL IPURL

 

Nr. 256/05.04.2024

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.820/98/2022

 

TABEL SUPLIMENTAR AL CREANTELOR DEBITOAREI AGROLIB SMART INTERNATIONAL S.R.L.

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-25.01.2024

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

categ

total

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

1.

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA

Slobozia, bd.Matei Basarab nr.14, jud.Ialomita

10.863

10.863

Art.161 pct.5

23,23

19,65

 

2.

COMUNA SFANTU GHEORGHE

Com.Sfantu Gheorghe, str.Principala nr.36

35.903

35.903

Art.161 pct.5

76,77

64,96

 

 

TOTAL I

 

46.766

46.766

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

3.

PPC ENERGIE S.A.

Bucuresti, Calea Mosilor nr.51, et.1, sector 3 simona.puscaciu@stancu-rachitan.ro

8.506,96

8.506,96

Art.161 pct.8

100

15,39

 

 

TOTAL ll

 

8.506,96

8.506,96

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

55.272,96

55.272,96

 

 

100

 

 

                                                                                                                             

 

Lichidator judiciar                                                                                                                  Euroial Insol IPURL

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]