ALLES SUPER SRL-INSOLVENTA

2012-10-16


ALLES SUPER SRL-INSOLVENTA

Nr.136/12.04.2022

 

 

 

NOTIFICAREA DESCHIDERII

PROCEDURII SIMPLIFICATE A INSOLVENTEI

 

 

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.399/98/2022, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, Judec?tor sindic Ivanica Mariana Raluca.

2. Arhiva/registratura instan?ei: Slobozia, bd.Cosminului, nr.12, Ialomita, num?r de telefon 0243.236952,  programul arhivei/registraturii instan?ei : 8:30-12:30.

2.1. Debitor : ALLES SUPER S.R.L., cu sediul in mun.Slobozia, str.Pietii, bl.B7, sc.B, et.1, ap.28, jud.Ialomita, Cod de identificare fiscal? 34630671, num?r de ordine în registrul comer?ului J21/196/2015.

2.2. Administrator special al debitorului  : nu este desemnat.

3. Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolven?ei : la cerere.

4. Lichidator judiciar : Euroial Insol S.P.R.L., cod de identificare fiscal?  27289262, sediu profesional in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jude? Ialomita, atestat UNPIR RFO II0480, tel/fax 0040-243-273761, mobil 0721/367.804, e-mail, cabavstroe@yahoo.com, web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ALLES SUPER S.R.L., conform incheierii din data de 25.03.2022 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr.399/98/2022, în baza temeiul art.100 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa

NOTIFIC?

7. Deschiderea procedurii insolven?ei împotriva debitorului ALLES SUPER S.R.L. prin incheierea din data de 25/03/2022 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, sec?ia civila, în dosarul 399/98/2022.

7.1. Debitorul  are obliga?ia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s? depun? la dosarul cauzei documentele prev?zute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolven?ei.

7.2. Creditorii debitorului ALLES SUPER S.R.L. trebuie s? procedeze la înscrierea la masa credal? a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a crean?ei în condi?iile urm?toare:

 

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean?ei

Termenul limit? pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor în tabelul preliminar al crean?elor este 05/05/2022;

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a crean?ei pân? la termenul men?ionat atrage dec?derea din drepturi privind crean?a/crean?ele de?inute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentin?a de intrare in faliment:

Termenul limit? pentru verificarea crean?elor, întocmirea, afi?area ?i comunicarea tabelului preliminar al crean?elor este 23/05/2022;

Termenul pentru solutionarea eventualelor contesta?ii formulate împotriva tabelului preliminar al crean?elor si pentru afi?area tabelului definitiv al crean?elor este 24/06/2022.

Creditorii pot formula opozitii impotriva deschiderii procedurii in termen de 10 zile de la primirea prezentei notificari.

Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 27.05.2022, la sediul lichidatorului, ora 15:00, avand ca ordine de zi prezentarea raportului privind cauzele si imprejurarile aparitiei starii de insolventa, desemnarea Comitetului Creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in caz de confirmare onorariul propus va fi de 5.000 lei/ fara TVA, pe toata durata procedurii.

 

8. Deschiderea procedurii de insolventa se notific? Oficiului registrului comer?ului de pe lâng? Tribunalul Ialomita pentru efectuarea men?iunii.

 

INFORMA?II SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credal? este necesar s? se completeze ?i s? se transmit? la Tribunal „Cererea de înscriere a crean?ei în tabelul preliminar” cu  respectarea dispozi?iilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedura insolven?ei.

? Cererea de înscrierea crean?ei în tabelul preliminar va fi înso?it? de documentele justificative ale crean?ei ?i actele care atest? constituirea de garan?ii, în copii certificate.

? Cererea de înscriere a crean?ei ?i documentele care o înso?esc vor fi depuse la dosar sau transmise prin po?t? pe adresa instan?ei,  în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar ?i unul pentru a r?mâne la dosar, cu men?iunea c? exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po?t?.

? Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea depusa la tribunal va fi înso?it? de dovada pl??ii taxei judiciare de timbru în sum? de 200 lei .

5. Creditorii sunt rugati sa inscrie in cerere nr.de fax sau adresa de mail pentru simplificarea procedurii de comunicare a actelor intocmite de lichidatorul judiciar.

6.Debitoarea va comunica numele si adresa persoanei care sa indeplineasca functia de administrator special, asa cum este prevazuta de disp.art.5 pct.4 si art.52 din Legea nr.85/2014.

 

Restric?ii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspend? toate ac?iunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea crean?elor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolven?ei).

 

 

 

Lichidator judiciar provizoriu

EUROIAL INSOL SPRL

 

 

 Nr.169/23.05.2022              

 

TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.399/98/2022

 

 

 

TABEL PRELIMINAR AL CREANTELOR DEBITOAREI ALLES SUPER S.R.L.

 

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-25.03.2022

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

categ.

total

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

1.

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI- A.J.F.P. IALOMITA

Mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.14, jud.Ialomita

1.789.430

 

1.789.430

Art.161 pct.5

100

100

 

 

TOTAL I

 

1.789.430

 

1.789.430

 

 

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

2.

SALARIATI

 

623

623

Art.161 pct.10

lit.a)

100

100

 

 

TOTAL II

 

623

623

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

1.790.053

1.790.053

 

 

100

 

                                                                                                                

 

Lichidator judiciar              

                                                                                                                                    Euroial Insol SPRL

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.158/10.05.2022

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                              

JUDECATOR SINDIC

Dosar nr.399/98/2022

Termen: 24.06.2022

 

 

 

 

                                                               RAPORT

asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de

insolventa  privind debitoarea ALLES SUPER S.R.L.

 

 

 

1. Preambul(legislatia aplicabila, numirea practicianului in insolventa, premize avute in vedere la elaborarea raportului

 

Prin incheierea din data de 25.05.2022, Tribunalul Ialomita a dispus, in baza Legii nr.85/2014, la cererea debitoarei, deschiderea procedurii simplificate a insolventei ALLES SUPER S.R.L., cu sediul in mun.Slobozia, jud. Ialomita.

 

Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea lichidatorului judiciar provizoriu, stabilindu-se un onorariu fix provizoriu de 2.500 lei (fara TVA).

 

La elaborarea raportului au fost folosite informatiile furnizate de administratorul social, precum si cele existente la Oficiul Registrului Comertului si Ministerul Finantelor Publice.

 

2. Obiectul de activitate, evolutia si structura capitalului social al debitorului

 

Societatea ALLES SUPER S.R.L. are sediul in mun.Slobozia, str.Pietii, bl.B7, sc.B, et.1, ap.28, jud. Ialomita, este inregistrata la O.R.C. sub nr.J21/196/2015, inregistrata fiscal sub nr.34630671, si are ca obiect principal de activitate activitati de intretinere peisagistica (cod 8130). Capitalul social este de 200 lei, divizat in 20 parti sociale, detinute de un singur asociat, in persoana dlui Calin Dorin-Constantin,  care detine si calitatea de administrator.

 

Din datele furnizate de administratorul social, coroborate cu informatiile de la Registrul Comertului, societatea nu era in functiune la data deschiderii procedurii si are depuse bilanturile contabile la zi.

 

3.Analiza situatiei patrimoniale 

 

In vederea punerii in evidenta a starii de insolventa (insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile) lichidatorul judiciar a efectuat cercetari pe mai multe planuri, care se refera la:

-analiza pozitiei financiare pe baza datelor cuprinse in bilantul contabil;

-analiza performantelor pe baza contului de profit si pierdere;

-analiza echilibrului financiar.

 

In vederea formarii unei imagini de ansamblu cat mai corecte, lichidatorul  judiciar a analizat, in cadrul prezentului raport, activitatea desfasurata de societate in perioada 01.01.2020-31.12.2021.

 

Analiza situatiei societatii s-a realizat pe baza documentelor financiar-contabile furnizate lichidatorului judiciar de catre societatea debitoare, pornind de la premisa ca acestea sunt intocmite cu respectarea reglementarilor contabile in vigoare, oferind in acelasi timp o imagine fidela a performantelor financiare si a situatiei economice.

 

Subliniem faptul ca evidenta contabila a debitoarei a fost tinuta de o firma specializata de contabilitate. 

 

In  patrimoniul debitoarei nu se gasesc bunuri.

 

Situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

 

Denumire

2020

2021

 

Active imobilizate total , d.c.

0

0

-imobilizari corporale

0

0

-imobilizari necorporale

0

0

-imobilizari financiare

0

0

 

4.Analiza contului de profit si pierdere, in istoric

 

Contul de profit si pierdere este un document contabil care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare a intreprinderii, sintetizand intr-o maniera explicita veniturile si cheltuielile inregistrate in scopul desfasurarii activitatii, prezentand modul de formare a rezultatelor economice. Asadar, contul de profit si pierdere este un document de sinteza contabila prin care se regrupeaza fluxurile de exploatare, financiare si extraordinare ale unei intreprinderi. Cu ajutorul lui se explica modul de constituire a rezultatului exercitiului in diferite etape permitand desprinderea unor concluzii legate de nivelul performantelor economice ale activitatii desfasurate de o entitate intr-un exercitiu financiar. Prin urmare, analiza evolutiei contului de profit si pierdere este necesara pentru a contura o imagine cat mai fidela si complexa a situatiei debitoarei, precum si pentru a putea defini cat mai precis cauzele si imprejurarile care au determinat instalarea starii de insolventa a acesteia.

 

Societatea a desfasurat activitate curenta pana la nivelul lunii februarie 2022. Rezultatul activitatii debitoarei este consemnat in situatiile financiare pe anii 2020- 2021.

 

Situatia veniturilor si cheltuielilor pentru perioada de referinta este urmatoarea :    

Denumire indicator

2020

2021

 

Venituri totale , d.c.:

1.648.838

1.483.973

-ven.din exploatare

1.601.055

1.482.928

-ven. financiare

47.783

1.045

Cheltuieli totale , d.c.:

1.065.707

1.070.410

-chelt. de exploatare

533.085

1.070.128

-chelt. financiare

532.622

282

Profit brut exercitiu

567.121

398.726

Alte impozite

0

0

Profit net exercitiu

567.121

398.726

Sursa – situatiile financiare anuale

 

Din contul de profit si pierderi in anul 2020 rezulta ca cifra de  afaceri a fost de 1.601.055 lei, inregistrandu-se profit de 567.121 lei, iar in anul 2021 cifra de  afaceri a fost de 1.482.928 lei, inregistrandu-se profit de 398.726 lei.

 

Dupa cum se poate observa, se inregistreaza o micsorare a cifrei de afaceri pe anul 2021 fata de anul 2020.

 

In ceea ce priveste situatia financiara a societatii la momentul deschiderii procedurii, trebuie remarcate urmatoarele aspecte, ce rezulta din balanta de verificare aferenta lunii februarie 2022:

 

-in contul 121–profit si pierdere, este inscrisa pe debit suma de 733.053 lei;

-in contul 106–rezerve, este inscrisa pe credit suma de 40 lei;

-in contul 117–rezultatul reportat, este inscrisa pe debit suma de 683.197 lei;

-in contul 411-clienti, este inscrisa pe debit suma de 10.007 lei;

-in contul 421-personal salarii datorate, este inscrisa pe credit suma de 623 lei;

-in contul 4315-contributia de asigurari sociale, este inscrisa pe credit suma de 464.141 lei;

-in contul 4316-contributia de asigurari sociale de samatate, este inscrisa suma de 185.633 lei;

-in contul 436-contributia asiguratorie de munca, este inscrisa suma de 37.779 lei;

-in contul 4418-impozitul pe venit, este inscrisa suma de 2.714 lei;

-in contul 4423-TVA de plata, este inscrisa suma de 75.277 lei;

-in contul 4426-TVA deductibila, este inscrisa suma de 133 lei;

-in contul 444-impozitul pe venituri de natura salariilor, este inscrisa suma de 129.406 lei;

-in contul 446-alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, este inscrisa suma de 82.452 lei;

-in contul 4481-alte datorii fata de bugetul statului, este inscrisa suma de 732.353 lei;

-in contul 461-debitori diversi, este inscrisa suma de 283.361 lei;

-in contul 5311-casa in lei, este inscrisa suma de 867 lei.

 

5.Analiza activitatii comerciale desfasurate(marketing, vanzari, contracte)

 

La Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita ALLES SUPER S.R.L. a fost inregistrata cu obiect principal de activitate activitati de intretinere peisagistica (cod 8130).

 

6.Analiza litigiilor 

 

Din datele detinute pana la aceasta data, societatea nu este implicata in litigii.

 

7.Organizarea functionala si de conducere a debitorului 

 

Administratorul debitoarei este dl Calin Dorin-Constantin, care ne-a oferit actele si informatiile despre societate. Activitatea contabila este externalizata, in responsabilitatea unei firme de contabilitate. 

8.Analiza resurselor umane 

 

Din analiza documentelor societatii in intervalul anilor 2020 - 2021, personalul nu a avut o dinamica fluctuanta, numarul de salariati fiind constant, media fiind de 1 salariati.

 

9.Analiza obligatiilor, a nivelului de indatorare si a surselor 

 

Conform documentelor contabile, societatea inregistreaza datorii catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Ploiesti.

 

10.Prezentarea cauzelor intrarii debitoarei in stare de insolventa

 

În urma analizei efectuate asupra activitatii debitoarei, conform art.92 din Legea nr. 85/2014, pe baza situatiilor financiare anuale pentru perioada 2020 - 2021, au fost identificate urmatoarele cauze care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului, dupa cum urmeaza :

 

§  datoriile acumulate  catre  A.J.F.P. Ialomita, neachitate la timp, ce au condus la acumularea de dobanzi, majorari si penalitati de întârziere;

§  lipsa de lichiditati pentru plata datoriilor scadente, lipsa de fonduri pentru aprovizionarea cu materiale, cu consecinte negative asupra folosirii  la capacitate a activelor detinute si a fortei de munca;

§  de asemenea, in acelasi context, furnizorii de materiale au restrans acordarea de materiale pe credit, astfel ca rotatia fondurilor s-a derulat cu greutate;

§  restrangerea clientelei pe fondul crizei economice generalizate;

§  societatea nu a avut alternativa pentru realizarea de venituri, activitatea sa fiind indreptata spre un singur segment, acela de activitati de intretinere peisagistica.

§  cresterea concurentei pe piata de profil, ceea ce a determinat diminuarea considerabila a adaosului comercial practicat si, implicit, la pierderea clientilor.

 

11.Concluzii  

 

Avand in vedere cele aratate, tinand seama de faptul ca societatea nu detine bunuri, propunem inchiderea procedurii, in baza art.174 din Legea nr.85/2014.

 

În privinta persoanelor carora le-ar fi imputabila ajungerea societatii debitoare în încetare de plati, din evidentele contabile de care dispunem si pe baza carora este întocmit prezentul raport, apreciem faptul ca nu exista indicii ca ajungerea debitoarei în încetare de plati se datoreaza unor factori subiectivi, aceasta fiind rezultatul influentei doar a unor imprejurari obiective, cum ar fi evolutia nefavorabila înregistrata de sectorul în care si-a desfasurat activitatea societatea debitoare ca urmare a scaderii clientelei, pe fondul crizei economice si financiare ce a afectat mediul economic.

 

In concret, analizand dispozitiile art.169, in raport cu informatiile avute la data redactarii prezentului raport, formulam urmatoarele concluzii:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

Pana la data intocmirii raportului, nu au fost identificate nici bunuri si nici credite ale debitoarei care sa fie folosite in interes propriu ori in interesul altor persoane.

 

b) au facut activitati de productie, comert sau prestari de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

Nu au fost efectuate astfel de activitati in interes personal, sub acoperirea societatii.

 

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica la încetarea de plati;

Din informatiile avute la dispozitie, nu au fost identificate fapte care sa se încadreze intr-o astfel de conduita.

 

d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

Din documentele detinute, a rezultat faptul ca debitoarea a tinut contabilitatea sistematic si cronologic, potrivit legii, existand toate documentele si registrele contabile.

 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit în mod fictiv pasivul acesteia;

Activul debitoarei nu a fost deturnat ori ascuns si nici nu au fost identificate activitati de marire a pasivului acesteia.

 

f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetarii de plati;

Reprezentantii debitoarei au incercat sa gaseasca resurse financiare, insa, in conditiile in care nu au reusit sa identifice astfel de resurse, activitatea a fost restransa, mai ales in ultimul an. Din aceasta perspectiva, este evident ca nu au fost folosite mijloace ruinatoare pentru a procura astfel de resurse.

 

g) în luna precedenta încetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, în dauna celorlalti creditori .

In luna anterioara deschiderii procedurii, nu am identificat plati efectuate cu preferinta vreunui creditor in dauna altor creditori. 

 

h) orice alta fapta savarsita cu intentie, care a contribuit la starea de insolventa a debitorului, constatata potrivit prevederilor prezentului titlu.

Din informatiile avute la dispozitie, nu au fost identificate alte fapte care sa se încadreze intr-o astfel de conduita.

 

 

 

Lichidator judiciar provizoriu

Euroial Insol SPRL 

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 


 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]