SOFY ARMANDO SRL-INSOLVENTA

2012-10-16


SOFY ARMANDO SRL-INSOLVENTA

 

Nr.75/20.02.2024

 

 

 

NOTIFICAREA DESCHIDERII

PROCEDURII SIMPLIFICATE A INSOLVENTEI

 

 

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.52/98/2024, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, Judec?tor sindic Oprea Catalin Vasilica.

2. Arhiva/registratura instan?ei: Slobozia, bd.Cosminului nr.12, Ialomita, num?r de telefon 0243.236952,  programul arhivei/registraturii instan?ei : 8:30-12:30.

2.1. Debitor : SOFY ARMANDO S.R.L., cu sediul in oras.Cazanesti, str.Agricultorilor nr.21, jud.Ialomita, Cod de identificare fiscal? 42089403, num?r de ordine în registrul comer?ului J21/6/2020.

2.2. Administrator special al debitorului  : nu este desemnat.

3. Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolven?ei : la cerere.

4. Lichidator judiciar : Euroial Insol I.P.U.R.L., cod de identificare fiscal?  27289262, sediu profesional in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab nr.16, bl.B3, parter, jude? Ialomita, atestat UNPIR RFO 2A0480, tel/fax 0040-243-273761, mobil 0721/367.804, e-mail, cabavstroe@yahoo.com, web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei SOFY ARMANDO S.R.L., conform incheierii din data de 06.02.2024 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr.52/98/2024, în baza temeiul art.147 coroborat cu art.99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa

NOTIFIC?

7. Deschiderea procedurii insolven?ei împotriva debitorului SOFY ARMANDO S.R.L. prin incheierea din data de 06/02/2024 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, sec?ia civila, în dosarul 52/98/2024.

7.1. Debitorul  are obliga?ia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s? depun? la dosarul cauzei documentele prev?zute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolven?ei.

7.2. Creditorii debitorului SOFY ARMANDO S.R.L. trebuie s? procedeze la înscrierea la masa credal? a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a crean?ei în condi?iile urm?toare:

 

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean?ei

Termenul limit? pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor în tabelul preliminar al crean?elor este 22/03/2024;

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a crean?ei pân? la termenul men?ionat atrage dec?derea din drepturi privind crean?a/crean?ele de?inute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentin?a de intrare in faliment:

Termenul limit? pentru verificarea crean?elor, întocmirea, afi?area ?i comunicarea tabelului preliminar al crean?elor este 01/04/2024;

Termenul pentru solutionarea eventualelor contesta?ii formulate împotriva tabelului preliminar al crean?elor si pentru afi?area tabelului definitiv al crean?elor este 26/04/2024.

Creditorii pot formula opozitii impotriva deschiderii procedurii in termen de 10 zile de la primirea prezentei notificari.

Termenul limit? de solutionare a opozitiilor este de cel mult 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 05.04.2024, la sediul lichidatorului, ora 14:00, avand ca ordine de zi prezentarea raportului privind cauzele si imprejurarile aparitiei starii de insolventa, desemnarea Comitetului Creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in caz de confirmare onorariul propus va fi de 7.000 lei/ fara TVA, pe toata durata procedurii.

 

8. Deschiderea procedurii de insolventa se notific? Oficiului registrului comer?ului de pe lâng? Tribunalul Ialomita pentru efectuarea men?iunii.

 

INFORMA?II SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credal? este necesar s? se completeze ?i s? se transmit? la Tribunal „Cererea de înscriere a crean?ei în tabelul preliminar” cu  respectarea dispozi?iilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedura insolven?ei.

? Cererea de înscrierea crean?ei în tabelul preliminar va fi înso?it? de documentele justificative ale crean?ei ?i actele care atest? constituirea de garan?ii, în copii certificate.

? Cererea de înscriere a crean?ei ?i documentele care o înso?esc vor fi depuse la dosar sau transmise prin po?t? pe adresa instan?ei,  în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar ?i unul pentru a r?mâne la dosar, cu men?iunea c? exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po?t?.

? Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea depusa la tribunal va fi înso?it? de dovada pl??ii taxei judiciare de timbru în sum? de 200 lei .

5. Creditorii sunt rugati sa inscrie in cerere nr.de fax sau adresa de mail pentru simplificarea procedurii de comunicare a actelor intocmite de lichidatorul judiciar.

6.Debitoarea va comunica numele si adresa persoanei care sa indeplineasca functia de administrator special, asa cum este prevazuta de disp.art.5 pct.4 si art.52 din Legea nr.85/2014.

 

Restric?ii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspend? toate ac?iunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea crean?elor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolven?ei).

 

 

 

Lichidator judiciar provizoriu

EUROIAL INSOL IPURL

 

 

 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.236/01.04.2024

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                              

JUDECATOR SINDIC            

Dosar nr.52/98/2024

Termen: 07.05.2024

 

 

 

                                                               RAPORT

asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de

insolventa  privind debitoarea SOFY ARMANDO S.R.L.

 

 

 

1. Preambul(legislatia aplicabila, numirea practicianului in insolventa, premize avute in vedere la elaborarea raportului

 

Prin incheierea din data de 06.02.2024, Tribunalul Ialomita a dispus, in baza Legii nr.85/2014, la cererea debitoarei, deschiderea procedurii simplificate a insolventei  SOFY ARMANDO S.R.L., cu sediul oras Cazanesti, jud. Ialomita.

 

Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea lichidatorului judiciar provizoriu, stabilindu-se un onorariu fix provizoriu de 3.000 lei (fara TVA).

 

La elaborarea raportului au fost folosite informatiile furnizate de administratorul social, precum si cele existente la Oficiul Registrului Comertului si Ministerul Finantelor Publice.

 

2. Obiectul de activitate, evolutia si structura capitalului social al debitorului

 

Societatea SOFY ARMANDO S.R.L. are sediul in oras Cazanesti, str.Agricultorilor nr.21, jud. Ialomita, este inregistrata la O.R.C. sub nr.J21/6/2020, inregistrata fiscal sub nr.42089403, si are ca obiect principal de activitate comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod 4677). Capitalul social este de 200 lei, divizat in 20 parti sociale, detinute de un singur asociat, in persoana dnei Anu?escu Marinela-Floren?a,  care detine si calitatea de administrator.

Din datele furnizate de administratorul social, coroborate cu informatiile de la Registrul Comertului, societatea nu era in functiune la data deschiderii procedurii si are depuse bilanturile contabile la zi.

 

3.Analiza situatiei patrimoniale 

 

In vederea formarii unei imagini de ansamblu cat mai corecte, lichidatorul  judiciar a analizat, in cadrul prezentului raport, activitatea desfasurata de societate in perioada 01.01.2021-31.12.2022.

 

Analiza situatiei societatii s-a realizat pe baza documentelor financiar-contabile furnizate lichidatorului judiciar de catre societatea debitoare, pornind de la premisa ca acestea sunt intocmite cu respectarea reglementarilor contabile in vigoare, oferind in acelasi timp o imagine fidela a performantelor financiare si a situatiei economice.

 

In  patrimoniul debitoarei nu se gasesc bunuri, potrivit informatiilor furnizate.

 

Situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

 

Denumire

2022

2023

 

Active imobilizate total , d.c.

0

0

-imobilizari corporale

0

0

-imobilizari necorporale

0

0

-imobilizari financiare

0

0

 

4.Analiza contului de profit si pierdere, in istoric

 

Contul de profit si pierdere este un document contabil care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare a intreprinderii, sintetizand intr-o maniera explicita veniturile si cheltuielile inregistrate in scopul desfasurarii activitatii, prezentand modul de formare a rezultatelor economice. Asadar, contul de profit si pierdere este un document de sinteza contabila prin care se regrupeaza fluxurile de exploatare, financiare si extraordinare ale unei intreprinderi. Cu ajutorul lui se explica modul de constituire a rezultatului exercitiului in diferite etape permitand desprinderea unor concluzii legate de nivelul performantelor economice ale activitatii desfasurate de o entitate intr-un exercitiu financiar. Prin urmare, analiza evolutiei contului de profit si pierdere este necesara pentru a contura o imagine cat mai fidela si complexa a situatiei debitoarei, precum si pentru a putea defini cat mai precis cauzele si imprejurarile care au determinat instalarea starii de insolventa a acesteia.

 

Societatea a desfasurat activitate curenta pana la nivelul lunii iulie 2023. Rezultatul activitatii debitoarei este consemnat in situatiile financiare pe anii 2021- 2022.

 

Situatia veniturilor si cheltuielilor pentru perioada de referinta este urmatoarea :    

Denumire indicator

2022

2023

 

Venituri totale , d.c.:

980.311

0

-ven.din exploatare

980.311

0

-ven. financiare

0

0

Cheltuieli totale , d.c.:

939.949

103.025

-chelt. de exploatare

939.949

103.025

-chelt. financiare

0

0

Profit brut exercitiu

40.362

-103.025

Alte impozite

9.314

0

Profit net exercitiu

31.048

-103.025

Sursa – situatiile financiare anuale

 

Din contul de profit si pierderi in anul 2022 rezulta ca cifra de  afaceri a fost de 980.311 lei, inregistrandu-se profit de 31.048 lei, iar in anul 2023 cifra de  afaceri a fost de 0 lei, inregistrandu-se pierdere de 103.025 lei.

 

Dupa cum se poate observa, se inregistreaza o micsorare a cifrei de afaceri pe anul 2023 fata de anul 2022.

 

In ceea ce priveste situatia financiara a societatii la momentul deschiderii procedurii, trebuie remarcate urmatoarele aspecte, ce rezulta din balanta de verificare aferenta lunii decembrie 2023:

 

-in contul 121–profit si pierdere, este inscrisa pe debit suma de 103.025,22 lei;

-in contul 117–rezultatul reportat, este inscrisa pe credit suma de 45.969,67 lei;

-in contul 4315-contr. de asigurari sociale de sanatate, este inscrisa suma de 5.404 lei;

-in contul 4316-contr. de asigurari sociale, este inscrisa suma de 2.160 lei;

-in contul 436-contr. asiguratorie de munca, este inscrisa suma de 483 lei;

-in contul 4418-impozitul pe venit, este inscrisa suma de 5.006 lei;

-in contul 4424-TVA de recuperat, este inscrisa suma de 2.345,31 lei;

-in contul 444-impozitul pe salarii, este inscrisa suma de 1.082 lei;

-in contul 447-fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate, este inscrisa suma de 45.065,86 lei;

Primaria orasului Cazanesti ne-a comunicat, cu adresa nr.1698/01.04.2024, ca debitoarea nu figureaza cu bunuri impozabile.

 

Din extrasul emis la data de 15.03.2024 de Registrului National al Permiselor de Conducere si al Vehiculelor Inmatriculate, rezulta ca societatea nu figureaza cu autovehicule inregistrate.

 

5.Analiza activitatii comerciale desfasurate(marketing, vanzari, contracte)

 

La Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita SOFY ARMANDO S.R.L. a fost inregistrata cu obiect principal de activitate comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod 4677).

 

6.Analiza litigiilor 

 

Din datele detinute pana la aceasta data, societatea nu este implicata in litigii.

 

7.Organizarea functionala si de conducere a debitorului 

 

Administratorul debitoarei este doamna Anu?escu Marinela-Floren?a, care ne-a oferit actele si informatiile despre societate.

 

8.Analiza resurselor umane 

 

Din analiza documentelor societatii in intervalul anilor 2022 - 2023, debitoarea a avut personal angajat.

 

9.Analiza obligatiilor, a nivelului de indatorare si a surselor 

 

Conform documentelor contabile, societatea inregistreaza datorii catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti.

In perioada anterioara s-a efectuat inspectia fiscala pentru perioada 01.01.2022-31.12.2023.

 

 

10.Prezentarea cauzelor intrarii debitoarei in stare de insolventa

 

În urma analizei efectuate asupra activitatii debitoarei, conform art.92 din Legea nr. 85/2014, pe baza situatiilor financiare anuale pentru perioada 2022 - 2023, au fost identificate urmatoarele cauze care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului, dupa cum urmeaza :

 

§  datoriile acumulate  catre  A.J.F.P. Ialomita, neachitate la timp, ce au condus la acumularea de dobanzi, majorari si penalitati de întârziere;

§  lipsa de fonduri pentru achizitia de deseuri;

§  restrangerea clientelei pe fondul crizei economice generalizate;

§  societatea nu a avut alternativa pentru realizarea de venituri, activitatea sa fiind indreptata spre un singur segment, acela de comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

§  cresterea concurentei pe piata de profil, ceea ce a determinat diminuarea considerabila a clientelei.

 

11.Concluzii  

 

Avand in vedere cele aratate, tinand seama de faptul ca societatea nu detine bunuri, propunem inchiderea procedurii, in baza art.174 din Legea nr.85/2014.

În privinta persoanelor carora le-ar fi imputabila ajungerea societatii debitoare în încetare de plati, din evidentele contabile de care dispunem si pe baza carora este întocmit prezentul raport, apreciem faptul ca nu exista indicii ca ajungerea debitoarei în încetare de plati se datoreaza unor factori subiectivi, aceasta fiind rezultatul influentei doar a unor imprejurari obiective, indicate mai sus.

 

In concret, analizand dispozitiile art.169, in raport cu informatiile avute la data redactarii prezentului raport, formulam urmatoarele concluzii:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

Pana la data intocmirii raportului, nu au fost identificate nici bunuri si nici credite ale debitoarei care sa fie folosite in interes propriu ori in interesul altor persoane.

 

b) au facut activitati de productie, comert sau prestari de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

Nu au fost efectuate astfel de activitati in interes personal, sub acoperirea societatii.

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica la încetarea de plati;

Din informatiile avute la dispozitie, nu au fost identificate fapte care sa se încadreze intr-o astfel de conduita.

 

d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

Din documentele detinute, a rezultat faptul ca debitoarea a tinut contabilitatea sistematic si cronologic, potrivit legii, existand toate documentele si registrele contabile.

 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit în mod fictiv pasivul acesteia;

Activul debitoarei nu a fost deturnat ori ascuns si nici nu au fost identificate activitati de marire a pasivului acesteia.

 

f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetarii de plati;

Reprezentantii debitoarei au incercat sa gaseasca resurse financiare, insa, in conditiile in care nu au reusit sa identifice astfel de resurse, activitatea a fost restransa, mai ales in ultimul an.

 

g) în luna precedenta încetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, în dauna celorlalti creditori .

In luna anterioara deschiderii procedurii, nu am identificat plati efectuate cu preferinta vreunui creditor in dauna altor creditori. 

 

h) orice alta fapta savarsita cu intentie, care a contribuit la starea de insolventa a debitorului, constatata potrivit prevederilor prezentului titlu.

Din informatiile avute la dispozitie, nu au fost identificate alte fapte care sa se încadreze intr-o astfel de conduita.

 

 

 

Lichidator judiciar provizoriu

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe


Nr.272/11.04.2024              

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.52/98/2024

 

 

 

TABEL PRELIMINAR AL CREANTELOR DEBITOAREI SOFY ARMANDO S.R.L.

-REVIZUIT-

 

 

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-06.02.2024

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

categ.

total

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

1.

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI- A.J.F.P. IALOMITA

 

Mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.14, jud.Ialomita

94.266

94.266

Art.161 pct.5

62,65

62,65

 

2.

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Bucuresti, Splaiul Independentei 294 Corp A, sector 6

56.196

56.196

Art.161 pct.5

37,35

37,35

 

 

TOTAL GENERAL

 

150.462

150.462

 

100

100

 

                                                                                                                

 

 

Lichidator judiciar provizoriu              

                                                                                                                                    Euroial Insol IPURL 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.282/18.04.2024

 

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

                          

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.52/98/2024, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, Judec?tor sindic Oprea Catalin Vasilica.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: SOFY ARMANDO S.R.L., cu sediul in oras.Cazanesti, str.Agricultorilor nr.21, jud.Ialomita, Cod de identificare fiscal? 42089403, num?r de ordine în registrul comer?ului J21/6/2020.

3.2. Administrator special: Anu?escu Marinela-Floren?a.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol I.P.U.R.L., cod de identificare fiscal?  27289262, sediu profesional in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab nr.16, bl.B3, parter, jude? Ialomita, atestat UNPIR RFO 2A0480, tel/fax 0040-243-273761, mobil 0721/367.804, e-mail, cabavstroe@yahoo.com, web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SOFY ARMANDO S.R.L, conform incheierii din data de 06.02.2024 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.52/98/2024, în temeiul art. 48 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITOAREI SOFY ARMANDO S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data : 26/04/20234

Ora 15:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

  1. Prezentarea raportului privind cauzele si imprejurarile aparitiei starii de insolventa;
  2. Desemnarea Comitetului Creditorilor;
  3. Confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in caz de confirmare onorariul propus va fi de 7.000 lei/ fara TVA, pe toata durata procedurii.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

Lichidator judiciar provizoriu

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

Nr.311/26.04.2024              

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.52/98/2024

 

 

 

TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR DEBITOAREI SOFY ARMANDO S.R.L.

 

 

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-06.02.2024

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

categ.

total

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

1.

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI- A.J.F.P. IALOMITA

 

Mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.14, jud.Ialomita

94.266

94.266

Art.161 pct.5

62,65

62,65

 

2.

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Bucuresti, Splaiul Independentei 294 Corp A, sector 6

56.196

56.196

Art.161 pct.5

37,35

37,35

 

 

TOTAL GENERAL

 

150.462

150.462

 

100

100

 

                                                                                                                

 

 

Lichidator judiciar              

                                                                                                                                    Euroial Insol IPURL

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.320/30.04.2024

                                                                 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                      Debitoare : SOFY ARMANDO SRL

JUDECATOR SINDIC                                                          <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                              

Dosar nr. 52/98/2024

Termen: 07.05.2024

 

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR     S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In urma deschiderii procedurii insolventei, au fost efectuate demersurile pentru a intra in posesia documentelor societatii, in vederea intocmirii raportului prevazut de art.97 din lege. In urma acestor demersuri, am intrat in posesia actelor societatii, fiindu-ne comunicate de administratorul societatii, acte in baza carora am intocmit raportul privind cauzele ajungerii debitoarei in stare de insolventa, constatând c? nu exista bunuri in patrimoniu.

 

Primaria orasului Cazanesti ne-a comunicat, cu adresa nr.1698/01.04.2024, ca debitoarea nu figureaza cu bunuri impozabile.

 

Din extrasul emis la data de 15.03.2024 de Registrului National al Permiselor de Conducere si al Vehiculelor Inmatriculate, rezulta ca societatea nu figureaza cu autovehicule inregistrate.

 

Au fost notificati creditorii in vederea depunerii declaratiilor de creante. A fost intocmit tabelul preliminar, preliminar revizuit si tabelul definitiv, dupa verificarea creantelor solicitate a fi inscrise in tabel.

 

De asemenea, a fost intocmit raportul privind cauzele si imprejurarile ajungerii debitoarei in insolventa, un extras din acesta fiind transmis spre publicare in BPI.

 

La data de 26.04.2024, a avut loc sedinta Adunarii Creditorilor, convocata prin hotararea de deschidere a procedurii, in urma careia s-a luat act de raportul privind cauzele si imprejurarile aparitiei starii de insolventa si s-a hotarat  ca atributiile Comitetului Creditorilor sa  fie exercitate de Adunarea Creditorilor. De asemenea, a fost confirmat lichidatorul judiciar, cu onorariul de 3.000 lei/fara TVA, pe toata durata procedurii.

                                         

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Intrucat din informatiile detinute, existente si in documentele societatii, rezulta ca debitoarea nu detine bunuri in patrimoniu, in baza art.174 din Legea nr.85/2014, propunem inchiderea procedurii, urmand sa dispuneti si acordarea cheltuielilor de procedura, reprezentand onorariu lichidator judiciar, in valoare de 3.000 lei/fara TVA, pe toata durata procedurii, si cheltuieli de publicitate, in suma de 58 lei,  potrivit prevederilor Statutului UNPIR.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

-

-

-

-

-

 

Soldul contului colector la data de 30.04.2024 este de 0 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin Adunarea Creditorilor din 26.04.2024 la suma de 3.000 lei/fara TVA, pe toata durata procedurii, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 03.05.2024.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]