HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

2015-07-13


HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

Nr.165/23.03.2020

 

 

 

NOTIFICAREA DESCHIDERII

                                                              PROCEDURII DE FALIMENT 

 

 

                                                                                                                    

1. Date privind dosarul: Nr.371/98/2018, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Comerciala, Judecator sindic Raceanu Daniela.

2. Arhiva/registratura instan?ei: mun.Slobozia, bd.Cosminului, nr.12, Ialomita, num?r de telefon 0243/236.952, fax 0243/232.266, programul arhivei/registraturii instan?ei : 8:30-12:30.

3.1. Debitor : HAYAN M.S. IMPEX S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO11516750, cu sediul in or.Tandarei, sos.Bucuresti, nr.277, judetul Ialomita, num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/459/2005.

3.2. Administrator special al debitorului  : Alyounes Almasri Omar.

4. Creditori, lista anexa.

5. Lichidator judiciar : Euroial Insol SPRL, cod de identificare fiscal?  RO27289262, sediu profesional in mun.Slobozia, bv.M. Basarab, bl.B3, parter, jude? Ialomita, inreg. UNPIR RFO II 0480, tel/fax 0040-243-273761, e-mail, office@euroialinsol.ro, web-site www.euroialinsol.ro.

6. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei HAYAN M.S. IMPEX S.R.L., conform incheierii din data de 12.03.2020 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr. 371/98/2018, în baza art.145 alin.(1) lit.C din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa, dispune intrarea in procedura falimentului a debitoarei HAYAN M.S. IMPEX S.R.L.

 

 

NOTIFIC?

7. Intrarea debitoarei în procedura de faliment, potrivit art.145 alin.(1) lit.C din Legea nr.85/2014.

7.1. Debitoarea  are obliga?ia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s? depun? la dosarul cauzei documentele prev?zute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolven?ei, care nu au fost depuse.

7.2. Creditorii debitoarei HAYAN M.S. IMPEX S.R.L. trebuie s? procedeze la înscrierea la masa credal? a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a crean?ei în condi?iile urm?toare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean?ei :

Termenul limit? pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment, în vederea intocmirii tabelului suplimentar al crean?elor este 22/04/2020;

În temeiul art. 114 alin.1 din Legea privind procedura insolven?ei, nedepunerea cererii de admitere a crean?ei pân? la termenul men?ionat atrage dec?derea din drepturi privind crean?a/crean?ele de?inute împotriva debitoarei.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentin?a de intrare in faliment :

Termenul limit? pentru verificarea crean?elor, întocmirea, afi?area ?i comunicarea tabelului suplimentar al crean?elor este 22/05/2020;

Termenul pentru solutionarea contestatiilor si intocmirea tabelului definitiv consolidat al crean?elor este 22/06/2020.

Adunarea creditorilor va avea loc la data de 12.06.2020, la sediul lichidatorului judiciar, ora 15:00, avand ca ordine de zi confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, acelasi cu cel fixat in perioada de reorganizare de Adunarea creditorilor.

 

8. Deschiderea procedurii de insolventa se notific? Oficiului registrului comer?ului de pe lâng? Tribunalul

Ialomita pentru efectuarea men?iunii.

INFORMA?II SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credal? este necesar s? se completeze ?i s? se transmit? la Tribunal „Cererea de înscriere a crean?ei în tabelul suplimentar” cu  respectarea dispozi?iilor art. 104 alin(1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolven?ei.

? Cererea de înscrierea crean?ei în tabelul suplimentar va fi înso?it? de documentele justificative ale crean?ei ?i actele care atest? constituirea de garan?ii, în copii certificate.

? Cererea de înscriere a crean?ei ?i documentele care o înso?esc vor fi depuse la dosar sau transmise prin po?t? pe adresa instan?ei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar ?i unul pentru a r?mâne la dosar, cu men?iunea c? exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po?t?.

? Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea depusa la tribunal va fi înso?it? de dovada pl??ii taxei judiciare de timbru în sum? de 200 lei.

5. Creditorii sunt rugati sa inscrie in cerere nr.de fax sau adresa de mail pentru simplificarea procedurii de comunicare a actelor intocmite de lichidatorul judiciar.

 

 

 

 

Lichidator judiciar

EUROIAL INSOL SPRL

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]