REAL COMPANY SRL-IN INSOLVENTA

2017-11-13


REAL COMPANY SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Întreprindere Profesional? Unipersonal? cu R?spundere Limitat?

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr. 159/16.05.2023                  

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                             Debitoare: REAL COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                            

Dosar nr.1237/98/2020

Termen: 18.05.2023

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE ADMINISTRATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referinta, am urm?rit procedura de evaluare a bunurilor din patrimoniul debitoarei. În urma analizei efectuate, împreun? cu evaluatorul agreat pentru efectuarea opera?iunii, ?inând seama de inten?ia de a achita toate crean?ele la valoarea lor nominal?, s-a ajuns la concluzia inutilit??ii unei noi reevalu?ri a patrimoniului, urmând a fi men?inut? prima evaluare a bunurilor.  În acest context, a fost reziliat contractul de prest?ri servicii încheiat cu societatea GMT Evalu?ri ?i Consultan?? SRL Bucure?ti.

 

În raport cu aceast? împrejurare, solicit?m acordarea unui termen pentru depunerea proiectului planului de reorganizare, care este în lucru la aceast? dat?.

 

În urma adresei primite de la AJFP Ialomi?a, am modifiicat din nou tabelul creditorilor, crean?a garantat? a Statului Român fiind redus? de la suma de 3.135.000 lei la suma de 3.033.869,70 lei. Tabelul creditorilor în forma revizuit? a fost publicat in BPI ?i depus la dosar.

 

În aceea?i perioad?, am urm?rit procedura de insolven?? deschis? împotriva societ??ii AVIGAB SRL, unde avem calitatea de creditor. Apelurile declarate de noi în dosarele asociate 1429/98/2021/a10 si 1429/98/2021/a11 nu au primit termen de solu?ionare la Curtea de Apel Bucure?ti.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Dup? depunerea planului de reorganizare vom convoca Adunarea Creditorilor în vederea aprob?rii sale.

 

Va fi continuat? activitatea de supraveghere a activitatii debitoarei, in conformitate cu dispozitiile art.87 din lege.

 

Solicitam prelungirea perioadei de observatie, in vederea depunerii raportului de evaluare a bunurilor din patrimoniul debitoarei si intocmirii planului de reorganizare.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

-

-

-

-

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 3.000 lei/luna, fara TVA, pe toata  durata procedurii, iar pana la aceasta data s-a facut doar o decontare par?ial? a onorariului.

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta m?surile luate potrivit disp. art.59 , eventualele contesta?ii urmând a fi solu?ionate de judec?torul sindic  în ?edin?a public?, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare în BPI la data de 16.05.2023.

 

 

 

Administrator judiciar

Euroial Insol IPURL

 

 

 

 

 


 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]